Rješavanje prijetnji koje predstavljaju kemikalije (Stockholmska konvencija)

 

SAŽETAK:

Stockholmska konvencija o postojanim organskim onečišćujućim tvarima

Odluka 2006/507/EZ — zaključak o sklapanju Stockholmske konvencije u ime Europske zajednice

ČEMU SLUŽE OVA KONVENCIJA I ODLUKA?

KLJUČNE TOČKE

Konvencija od potpisnika zahtijeva da:

Konvencijom se uspostavlja:

Svaki potpisnik ima pravo na povlačenje iz konvencije tri godine nakon njezina stupanja na snagu putem pisane obavijesti jednu godinu unaprijed.

EU ispunjava svoje obveze iz konvencije usvajanjem:

DATUM STUPANJA NA SNAGU

Konvencija je stupila na snagu 17. svibnja 2004.

POZADINA

KLJUČNI POJMOVI

Postojane organske onečišćujuće tvari: kemijske tvari, koje se koriste u pesticidima i industrijskim procesima. One ostaju aktivne dugi niz godina, široko se raspršuju, bioakumuliraju* i predstavljaju opasnost za ljudsko zdravlje i okoliš.
Bioakumulirati se: koncentrirati se unutar tijela živih bića.

GLAVNI DOKUMENTI

Stockholmska konvencija o postojanim organskim onečišćujućim tvarima (SL L 209, 31.7.2006., str. 3.–29.)

Odluka Vijeća 2006/507/EZ od 14. listopada 2004. o sklapanju Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima u ime Europske zajednice (SL L 209, 31.7.2006., str. 1.–2.)

VEZANI DOKUMENTI

Uredba (EU) 2019/1021 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o postojanim organskim onečišćujućim tvarima (preinaka) (SL L 169, 25.6.2019., str. 45.–77.)

Uzastopne izmjene Uredbe (EU) 2019/1021 ugrađene su u izvorni tekst. Ova pročišćena verzija ima isključivo dokumentarnu vrijednost.

Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija o preispitivanju i ažuriranju drugog provedbenog plana Europske unije u skladu s člankom 8. stavkom 4. Uredbe br. 850/2004. o postojanim organskim onečišćujućim tvarima (COM(2018) 848 final, 4.1.2019.)

Protokol o postojanim organskim onečišćujućim tvarima uz Konvenciju iz 1979. o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka (SL L 81, 19.3.2004., str. 37.–71.)

Odluka Vijeća 2004/259/EZ od 19. veljače 2004. o sklapanju, u ime Europske zajednice, Protokola o postojanim organskim onečišćujućim tvarima uz Konvenciju iz 1979. o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka (SL L 81, 19.3.2004., str. 35.–36.)

Posljednje ažuriranje 04.09.2020