Velike nesreće koje uključuju opasne kemikalije

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Direktiva 2012/18/EU o kontroli opasnosti od velikih nesreća koje uključuju opasne tvari

ČEMU SLUŽI OVA DIREKTIVA?

Njome se nastoje kontrolirati opasnosti od velikih nesreća koje uključuju opasne tvari, osobito kemikalije.

Ovom direktivom, takozvanom Direktivom Seveso III, izmijenjena je prethodna Direktiva Seveso II (Direktiva 96/82/EZ), kojom je, s obzirom na pouke iz kasnijih nesreća kao što su one u Bhopalu, Toulouseu ili Enschedeu, izmijenjena izvorna Direktiva Seveso (Direktiva 82/501/EEZ), nakon što je katastrofalnom nesrećom u talijanskom gradu Sevesu 1976. potaknuto donošenje zakonodavstva o sprečavanju i kontroli takvih nesreća.

KLJUČNE TOČKE

Zakonodavstvo je izmijenjeno kako bi se javnosti dala veća prava. Omogućuje javnosti bolji pristup informacijama o rizicima do kojih može doći iz obližnjih industrijskih postrojenja te kako postupiti u slučaju nesreće.

Te informacije kojima se objašnjava kako će zvučati uzbunjivanja i kako bi se javnost trebala ponašati moraju biti dostupne putem interneta.

Što se promijenilo?

Zakonom je sada obuhvaćeno otprilike 12 000 industrijskih postrojenja diljem EU-a u kojima se upotrebljavaju ili skladište kemikalije ili petrokemikalije ili u kojima se odvija prerada metala.

Svaka zemlja EU-a mora osigurati mjere za suočavanje s nesrećama u područjima oko industrijskih postrojenja u kojima se nalaze velike količine opasnih proizvoda:

Poduzeća koja rukuju tim tvarima u količinama koje premašuju određeni prag moraju:

Novim se zakonom isto tako:

Zašto je potrebno ažuriranje?

Najnovijim zakonodavstvom uzimaju se u obzir tehničke europske i međunarodne izmjene u načinu razvrstavanja kemikalija.

Pozadina

Uzimajući u obzir vrlo visoku stopu industrijalizacije u EU-u Direktiva Seveso pridonijela je ostvarivanju niske učestalosti velikih nesreća. Direktiva se u velikoj mjeri smatra mjerilom za politiku u pogledu industrijskih nesreća i poslužila je kao dobar primjer za zakonodavstva u mnogim zemljama diljem svijeta.

Za više informacija vidjeti:

OTKAD SE OVA DIREKTIVA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 13. kolovoza 2012. Zemlje EU-a moraju primjenjivati nova pravila od 1. lipnja 2015.

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva 2012/18/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o kontroli opasnosti od velikih nesreća koje uključuju opasne tvari, o izmjeni i kasnijem stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 96/82/EZ (SL L 197, 24.7.2012., str. 1.–37.)

VEZANI DOKUMENTI

Izvješće Komisije o primjeni Direktive 96/82/EZ o kontroli opasnosti od teških nesreća koje uključuju opasne tvari u državama članicama za razdoblje 2012. – 2014. (COM(2017) 665 final od 16. studenog 2017.)

Posljednje ažuriranje 04.06.2018