Ekstrakti kave i cikorije

Usklađivanjem zakonodavstva o trgovini ekstraktima kave i cikorije promiče se zajedničko tržište za proizvode u ovom sektoru, istovremeno štiteći interese proizvođača i potrošača.

DOKUMENT

Direktiva 1999/4/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. veljače 1999. o ekstraktima kave i ekstraktima cikorije [Vidi zakon(e) o izmjenama i dopunama].

SAŽETAK

Direktivom se pojednostavljuje zakonodavstvo - koje je prethodno uređivala Direktiva 77/436/EEZ - a koje se odnosi na ekstrakte kave i ekstrakte cikorije. Namijenjena je zaštiti interesa potrošača i proizvođača utvrđivanjem pravila o opisu, definiciji i svojstvima ovih proizvoda.

Područje primjene

Direktivom su obuhvaćeni sljedeći proizvodi:

Ovi proizvodi moraju zadovoljavati određene minimalne zahtjeve vezane uz sastav, posebice po pitanju sadržaja suhe tvari.

Označivanje

Ekstrakti kave i cikorije trebaju se označiti u skladu s odredbama Direktive 2000/13/EZ koja se odnosi na označivanje, prezentaciju i oglašavanje hrane. Međutim, samo se gore navedeni opisi mogu koristiti u trgovini ovim proizvodima, po mogućnosti uz informacije o obliku (pasta, tekuće, koncentriran, itd.), o svim dodanim tvarima i o sadržaju kofeina. U oznaci mora biti naveden minimalni sadržaj suhe tvari kave i minimalni sadržaj suhe tvari cikorije. Ovi sadržaji izražavaju se kao maseni postotak gotovog proizvoda.

Ostale odredbe

Trgovina ekstraktima kave i cikorije u skladu s odredbama ove Direktive ne smije biti onemogućena proturječnim nacionalnim odredbama.

Komisiji pomaže stalni odbor za hranidbeni lanac i zdravlje životinja prilikom primjene ove Direktive.

REFERENCE

Dokument

Dan stupanja na snagu

Rok za transponiranje u državama članicama

Službeni list Europske unije

Direktiva 1999/4/EZ

13.3.1999.

13.9.2000.

SL L 66 od 13.3.1999.

Zakon(i) o izmjenama i dopunama

Dan stupanja na snagu

Rok za transponiranje u državama članicama

Službeni list Europske unije

Uredba (EZ) br. 1882/2003

20.11.2003.

-

SL L 284 od 31.10.2003.

Uredba (EZ) br. 1137/2008

11.12.2008.

-

SL L 311 od 21.11.2008.

VEZANI DOKUMENTI

Direktiva Komisije 2002/67/EZ od 18. srpnja 2002. o deklariranju hrane koja sadrži kinin i hrane koja sadrži kofein [SL L 191, 19.7.2002.].

Uredba (EU) br. 1021/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. listopada 2013. o izmjeni direktiva 1999/4/EZ i 2000/36/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te direktiva Vijeća 2001/111/EZ, 2001/113/EZ i 2001/114/EZ u pogledu ovlasti koje treba dodijeliti Komisiji Tekst značajan za EGP [Službeni list L 287 od 29.10.2013.].

29.04.2014