Osiguravanje sigurnih dodataka prehrani u EU-u

SAŽETAK DOKUMENTA:

Direktiva 2002/46/EZ – dodaci prehrani

SAŽETAK

ČEMU SLUŽI OVA DIREKTIVA?

Usklađuje pravila o dodacima prehrani* kako bi se potrošače zaštitilo od mogućih zdravstvenih rizika te kako bi se osiguralo da ne dobivaju pogrešne informacije.

KLJUČNE TOČKE

Osim toga:

OTKAD SE DIREKTIVA PRIMJENJUJE?

Stupila je na snagu 12. srpnja 2002. Zemlje EU-a trebale su uključiti direktivu u svoje nacionalno pravo do 31. srpnja 2003.

POZADINA

KLJUČNI POJMOVI

* Dodaci prehrani: koncentrirani izvori hranjivih tvari ili drugih tvari prehrambenog ili fiziološkog učinka koje dopunjuju uobičajenu prehranu. Mogu se prodavati u obliku kapsula, pastila, tableta i vrećica ili u bočicama.

DOKUMENT

Direktiva 2002/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 10. lipnja 2002. o usklađivanju zakona država članica u odnosu na dodatke prehrani (SL L 183, 12.7.2002., str. 51.–57.)

Sukcesivne izmjene, dopune i ispravci Direktive 2002/46/EZ uključeni su u osnovni tekst. Ovaj pročišćeni tekst ima samo dokumentarnu vrijednost.

VEZANI DOKUMENTI

Uredba (EU) br. 609/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. lipnja 2013. o hrani za dojenčad i malu djecu, hrani za posebne medicinske potrebe i zamjeni za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti te o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 92/52/EEZ, direktiva Komisije 96/8/EZ, 1999/21/EZ, 2006/125/EZ i 2006/141/EZ, Direktive 2009/39/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i uredbi Komisije (EZ) br. 41/2009 i (EZ) br. 953/2009 (SL L 181, 29.6.2013., str. 35.–56.)

Uredba (EZ) br. 1924/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o prehrambenim i zdravstvenim tvrdnjama koje se navode na hrani (SL L 404, 30.12.2006., str. 9.–25.). Vidjeti pročišćeni tekst.

Uredba (EZ) br. 1925/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o dodavanju vitamina, minerala i određenih drugih tvari hrani (SL L 404, 30.12.2006., str. 26.–38.). Vidjeti pročišćeni tekst.

Posljednje ažuriranje 03.02.2016(1) Ujedinjena Kraljevina povlači se iz Europske unije i postaje treća zemlja (država koja nije članica EU-a) od 1. veljače 2020.