Učinkoviti i sigurni toplovodni kotlovi

SAŽETAK DOKUMENTA:

Direktiva 92/42/EEZ o zahtjevima za stupanj djelovanja novih toplovodnih kotlova na tekuća ili plinovita goriva

SAŽETAK

Toplovodni kotlovi moraju biti u skladu sa zahtjevima EU-a za ekološki dizajn.

ČEMU SLUŽI OVA DIREKTIVA?

Postavlja zahtjeve za energetsku učinkovitost* novih toplovodnih grijača ili „kotlova” na tekuća ili plinovita goriva.

KLJUČNE TOČKE

Direktiva se primjenjuje na kotlove čiji nazivni učin nije manji od 4 kW i nije veći od 400 kW , odnosno:

na standardne kotlove;

na niskotemperaturne kotlove; i

na plinsko kondenzacijske kotlove.

Ne primjenjuje se:

na toplovodne kotlove na različite vrste goriva uključujući i kruta goriva;

na opremu za brzu pripremu tople vode;

na kotlove namijenjene za loženje gorivima čije se značajke bitno razlikuju od značajki uobičajenih tekućih i plinovitih goriva na tržištu;

na štednjake i aparate namijenjene ponajprije grijanju prostora u koji su postavljeni, a usputno i za zagrijavanje vode za centralno grijanje i potrošne vode;

na aparate nazivnog učina manjeg od 6 kW koji koriste prirodnu cirkulaciju i namijenjeni su isključivo proizvodnji akumulirane potrošne tople vode;

na kotlove koji se ne proizvode serijski i

na jedinice kogeneracije* (Direktiva/2004/8/EZ).

Standardizacija i „CE” oznake sukladnosti

Bilo koji kotao proizveden u skladu s ujednačenim europskim standardima mora se prilagoditi osnovnim zahtjevima utvrđenim ovom Direktivom. Procjenu, prije postavljanja CE oznake suglasnosti, izvršavaju:

tijela koja imenuju zemlje EU-a u skladu s najmanjim mogućim kriterijima ocjenjivanja o čemu se informira Komisija i druge zemlje EU-a; ili

sami proizvođači.

Ekološki dizajn

Jedna od mjera ove Direktive jest provedba Okvirne direktive 2009/125/EZ o ekološkom dizajnu, koja postavlja zahtjeve učinkovitosti za zasebne grupe proizvoda. Zemljama EU-a uklanja mogućnost da primijene posebni sustav označavanja kotlova koji su učinkovitiji od standardnih. Industrijski sektori također mogu činiti svojevoljne dogovore za smanjenje potrošnje energije svojih proizvoda. Komisija prihvaća takve dogovore i provjerava njihovu primjenjivost.

Direktiva o energetskoj učinkovitosti EU-a postavlja obvezne ciljeve za zemlje EU-a kako bi se postigao cilj energetske učinkovitosti od 20 % do 2020. U 2013. izdana je serija uredbi o energetskoj učinkovitosti za kotlove, kao dio ove strategije. Postavlja najmanje moguće standarde i shemu energetskog označavanja.

Uredba (EU) br. 813/2013, koja izmjenjuje Direktivu 92/42/EEZ, postavlja zahtjeve ekološkog dizajna za grijače prostora* i kombinirane kotlove* koji rade na biomasi i čiji je nazivni učin manji od 400 kW.

KLJUČNI POJMOVI

* Energetska učinkovitost: korištenje manje količine energije kako bi se pružila ista usluga, tj. toplinska energija i održala jednaka temperatura.

* Kogeneracija: simultana proizvodnja električne i toplinske energije, od koji se obje koriste.

* Grijač prostora: uređaj, opremljen jednim ili više toplinskih generatora koji pružaju toplinu sustavu grijanja temeljenom na vodi kako bi se unutrašnjost prostora bila jednake temperature.

* Kombinirani kotao: grijač prostora također oblikovan kako bi pružio toplu vode za piće i potrošne vode povezan s vanjskom zalihom vode za piće i potrošne vode.

Više informacija potražite na internetskoj stranici Europske komisije o kotlovima.

DOKUMENT

Direktiva Vijeća 92/42/EEZ od 21. svibnja 1992. o zahtjevima za stupanj djelovanja novih toplovodnih kotlova na tekuća ili plinovita goriva

REFERENCE

Dokument

Dan stupanja na snagu

Rok za transponiranje u državama članicama

Službeni list

Direktiva 92/42/EEZ

3.6.1992.

31.12.1992.

SL L 167, 22.6.1992., str. 17.–28.

Zakoni o izmjenama i dopunama

Dan stupanja na snagu

Rok za transponiranje u državama članicama

Službeni list

Direktiva 93/68/EEZ

2.8.1993.

1.7.1994.

SL L 220, 30.8.1993., str. 1.–22.

Direktiva 2008/28/EZ

21.3.2008.

SL L 81, 20.3.2008., str. 48.–50.

Uredba (EU) br. 813/2013

26.9.2013.

SL L 239, 6.9.2013., str. 136.–161.

Sukcesivne izmjene, dopune i ispravci Direktive 92/42/EZ uključeni su u osnovni tekst. Ovaj pročišćeni tekst služi samo za orijentaciju.

VEZANI DOKUMENTI

Direktiva 2010/31/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 19. svibnja 2010. o energetskoj učinkovitosti zgrada (SL L 153, 18.6.2010., str. 13.–35.)

Direktiva 2012/27/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o energetskoj učinkovitosti, izmjeni Direktiva 2009/125/EZ i 2010/30/EU i stavljanju izvan snage Direktiva 2004/8/EZ i 2006/32/EZ (SL L 315, od 14.11.2012, str. 1.–56.)

Posljednje ažuriranje 22.10.2015