Plava karta EU-a – ulazak i boravak visokokvalificiranih radnika

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Direktiva 2009/50/EZ – Uvjeti za ulazak i boravak državljana zemalja izvan EU-a radi visokokvalificiranog zapošljavanja

ČEMU SLUŽI OVA DIREKTIVA?

KLJUČNE TOČKE

Preispitivanje i prijedlog

OTKADA SE DIREKTIVA PRIMJENJUJE?

Direktiva se primjenjuje od 19. lipnja 2009. Zemlje EU-a trebale su je uključiti u nacionalno pravo do 19. lipnja 2011.

POZADINA

Za više informacija pogledajte odjeljak „Zakonita migracija i integracija” (Europska komisija).

KLJUČNI POJMOVI

Visokokvalificirani zaposlenik: osoba koja prima plaću i ima posebnu stručnost koju dokazuju visoke stručne kvalifikacije.
Plava karta EU-a: radna i boravišna dozvola koja se naziva „plava karta EU-a”, a koja ovlašćuje imatelja na boravak i rad u zemlji EU-a koja ju je odobrila.

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva Vijeća 2009/50/EZ od 25. svibnja 2009. o uvjetima za ulazak i boravak državljana trećih zemalja radi visokokvalificiranog zapošljavanja (SL L 155, 18.6.2009., str. 17.–29.)

VEZANI DOKUMENTI

Direktiva 2004/38/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o pravu građana Unije i članova njihovih obitelji na slobodno kretanje i boravište na području države članice, kojom se izmjenjuje Uredba (EEZ) br.1612/68 i stavljaju izvan snage direktive 64/221/EEZ, 68/360/EEZ, 72/194/EEZ, 73/148/EEZ, 75/34/EEZ, 75/35/EEZ, 90/364/EEZ, 90/365/EEZ i 93/96/EEZ (SL L 158, 30.4.2004., str 77.–123.)

Sukcesivne izmjene Direktive 2004/38/EZ uključene su u izvorni tekst. Ovaj pročišćeni tekst namijenjen je isključivo dokumentiranju.

Direktiva 2013/32/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o zajedničkim postupcima za priznavanje i oduzimanje međunarodne zaštite (SL L 180, 29.6.2013., str. 60.–95.)

Direktiva (EU) 2016/801 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. svibnja 2016. o uvjetima ulaska i boravka državljana trećih zemalja u svrhu istraživanja, studija, osposobljavanja, volonterstva, razmjene učenika ili obrazovnih projekata, i obavljanja poslova au pair (SL L 132, 21.5.2016., str. 21.–57.)

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi Direktive 2009/50/EZ o uvjetima za ulazak i boravak državljana trećih zemalja radi visokokvalificiranog zapošljavanja („Plava karta EU-a”) (COM(2014) 287 final, 22.5.2014.)

Prijedlog Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o uvjetima ulaska i boravka državljana trećih zemalja radi visokokvalificiranog zapošljavanja (COM(2016) 378 final, 7.6.2016.)

Radni dokument službi Komisije – Procjena učinka – Priložen dokumentu Prijedlog Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o uvjetima za ulazak i boravak državljana trećih zemalja radi zapošljavanja visokokvalificiranih radnika te o stavljanju izvan snage Direktive 2009/50/EZ (SWD(2016) 193 final, 7.6.2016.)

Radni dokument službi Komisije – Sažetak procjene učinka – Priložen dokumentu Prijedlog Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o uvjetima za ulazak i boravak državljana trećih zemalja radi zapošljavanja visokokvalificiranih radnika (SWD(2016) 194 final, 7.6.2016.)

Posljednje ažuriranje 14.09.2017(1) Ujedinjena Kraljevina povlači se iz Europske unije i postaje treća zemlja (država koja nije članica EU-a) od 1. veljače 2020.