Prethodni postupak – preporuke namijenjene nacionalnim sudovima

 

SAŽETAK DOKUMENATA:

Preporuke namijenjene nacionalnim sudovima koje se odnose na upotrebu prethodnog postupka

Članak 267. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU)

ČEMU SLUŽE PREPORUKE I ČLANAK 267. UFEU-A?

Tim se preporukama sudovima u zemljama EU-a objašnjava svrha postupka kojim im se, prema članku 267. UFEU-a daje pravo da od Suda EU-a (CJEU) zatraže prethodnu odluku. Taj postupak koristi se kada se u pitanje dovodi tumačenje ili valjanost zakona EU-a te:

U preporukama se podrobno opisuju i opseg postupka te oblik u kojem bi nacionalni sudovi trebali podnijeti svoj zahtjev.

Preporukama se dopunjavaju članci 93. do 118. Poslovnika Suda EU-a.

KLJUČNE TOČKE

Važnost prethodnog postupka

Taj postupak smatra se korisnim kada se u predmetu pred nacionalnim sudom pojavi novo pitanje tumačenja u općem interesu ujednačene primjene prava EU-a ili kada se čini da postojeća sudska praksa ne daje potrebne smjernice za rješavanje nove pravne situacije.

Struktura preporuka

Skup preporuka primjenjuje se na sve zahtjeve za prethodnu odluku, a dodatni skup preporuka posebno se primjenjuje na ubrzane* ili hitne postupke*.

Tko podnosi zahtjev za prethodnu odluku?

Nacionalni sud pred kojim je u tijeku spor snosi odgovornost za utvrđivanje nužnosti zahtjeva za prethodnu odluku i relevantnosti pitanja koja postavlja Sudu.

Sudovi koji se obraćaju Sudu trebali bi, između ostalog:

Predmet i opseg

Vrijeme upućivanja zahtjeva i prekid nacionalnog postupka

Oblik i sadržaj zahtjeva

Troškovi i besplatna pravna pomoć

Prethodni postupak pred Sudom ne naplaćuje se. Odluku o troškovima stranaka prema potrebi donosi sud koji upućuje zahtjev.

Uloga tajništva Suda

Zahtjevi za ubrzani i hitni postupak

OTKADA SE PREPORUKE PRIMJENJUJU?

One zamjenjuju prethodne preporuke izdane 2012. i primjenjuju se od 25. studenoga 2016.

KLJUČNI POJMOVI

Ubrzani postupak: postupak čija priroda predmeta i iznimne okolnosti zahtijevaju brzo rješavanje.
Hitni postupak: postupak koji se primjenjuje samo u predmetima koji se tiču slobode, sigurnosti i pravde. Posebno, tim se postupkom ograničava broj stranaka ovlaštenih za podnošenje pisanih očitovanja i omogućava da se, u iznimno hitnim slučajevima, potpuno izostavi pisani dio postupka pred Sudom.

GLAVNI DOKUMENTI

Preporuke namijenjene nacionalnim sudovima koje se odnose na pokretanje prethodnog postupka (SL C 439, 25.11.2016., str. 1.–8.)

Pročišćene verzije Ugovora o funkcioniranju Europske unije – Dio šesti – Institucionalne i financijske odredbe – Glava I. – Odredbe o institucijama – Poglavlje 1. – Institucije – Odjeljak 5. – Sud Europske unije – Članak 267. (bivši članak 234. UEZ-a) (SL C 202, 7.6.2016., str. 164.)

VEZANI DOKUMENTI

Pročišćene verzije Ugovora o Europskoj uniji – Glava III. – Odredbe o institucijama – Članak 19. (SL C 202, 7.6.2016., str. 27.)

Poslovnik Suda (SL L 265, 29.9.2012., str. 1.–42.)

Izmjena Poslovnika Suda (SL L 173, 26.6.2013., str. 65.)

Posljednje ažuriranje 31.10.2017