Povreda prava EU-a

 

SAŽETAK DOKUMENATA:

Članci 258., 259. i 260. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU)

ČEMU SLUŽE ČLANCI 258., 259. I 260. UFEU-A?

Njima se utvrđuju radnje koje je potrebno poduzeti ako Europska komisija ili vlada EU-a smatraju da određena država članica EU-a ne ispunjava svoje ugovorne obveze u skladu s pravom EU-a.

KLJUČNE TOČKE

Neispunjavanje obveza prema EU-u mogu uzrokovati:

Postupak povrede obveze

Sudski postupci pred Sudom Europske unije:

Postupak funkcionira na sljedeći način:

GLAVNI DOKUMENT

Pročišćene verzije Ugovora o funkcioniranju Europske unije – Dio šesti – Institucionalne i financijske odredbe – Glava I. – Odredbe o institucijama – Poglavlje 1. – Institucije – Odjeljak 5. – Sud Europske unije – Članci 258., 259. i 260. (SL C 202, 7.6.2016., str. 160.–161.)

Posljednje ažuriranje 12.07.2016