Ugovor o Europskoj uniji – Pridruživanje EU-u

 

SAŽETAK DOKUMENATA:

Članak 49. Ugovora o Europskoj uniji

Članak 2. Ugovora o Europskoj uniji

ČEMU SLUŽE ČLANCI 49. I 2. UGOVORA O EUROPSKOJ UNIJI?

KLJUČNE TOČKE

Prihvatljivost

Država podnositeljica zahtjeva za članstvo mora:

Država podnositeljica zahtjeva za članstvo mora zadovoljavati kriterije prihvatljivosti EU-a. Oni se obično nazivaju kriteriji iz Kopenhagena jer ih je definiralo Europsko vijeće koje se sastalo u Kopenhagenu u lipnju 1993. Kriteriji su sljedeći:

Europsko vijeće koje se održalo u Madridu u prosincu 1995. dodalo je da država kandidatkinja mora biti u mogućnosti primijeniti zakon EU-a te biti u mogućnosti osigurati da se pravo EU-a koje je preneseno u nacionalno zakonodavstvo učinkovito provodi putem odgovarajućih administrativnih i pravosudnih struktura.

EU zadržava pravo odlučivanja o tome kada je država kandidatkinja ispunila pristupne kriterije. Također sam EU mora biti u mogućnosti integrirati nove članice.

Postupak

POZADINA

Za više informacija vidjeti:

GLAVNI DOKUMENTI

Pročišćene verzije Ugovora o Europskoj uniji – Glava VI. – Završne odredbe – Članak 49. (bivši članak 49. UEU-a) (SL C 202, 7.6.2016., str. 43.)

Pročišćeni tekst Ugovora o Europskoj uniji – Glava I. – Zajedničke odredbe – Članak 2. (SL C 202, 7.6.2016., str. 17.)

Posljednje ažuriranje 17.01.2020