Ulazak u EU – pristupni proces

SAŽETAK DOKUMENTA:

Ugovor o Europskoj uniji – ulazak u EU

SAŽETAK

ČEMU SLUŽI UGOVOR O EUROPSKOJ UNIJI (UEU)?

KLJUČNE TOČKE

Prihvatljivost

Država podnositeljica zahtjeva za članstvo mora:

Država podnositeljica zahtjeva za članstvo mora zadovoljavati kriterije prihvatljivosti EU-a. Oni se obično nazivaju Kopenhaški kriteriji jer ih je definiralo Europsko vijeće koje se sastalo u Kopenhagenu u lipnju 1993. Kriteriji su sljedeći:

Europsko vijeće koje se održalo u Madridu u prosincu 1995. dodalo je da država kandidatkinja mora biti u mogućnosti primijeniti zakon EU-a te biti u mogućnosti osigurati da se pravo EU-a koje je preneseno u nacionalno zakonodavstvo učinkovito provodi putem odgovarajućih administrativnih i pravosudnih struktura.

EU zadržava pravo odlučivanja o tome kada je država kandidatkinja ispunila pristupne kriterije. Također sam EU mora biti u mogućnosti integrirati nove članice.

Postupak

Europska zemlja koja ispunjava kriterije iz članka 2. UEU-a Vijeću EU-a podnosi službeni zahtjev. Vijeće obavještava Europski parlament, Europsku komisiju i nacionalne parlamente o zahtjevu.

Europsko vijeće odobrava status države kao države kandidatkinje nakon pozitivnog mišljenja Komisije i predmetom je potvrde Europskog vijeća.

Pregovori se otvaraju nakon jednoglasne odluke vijeća EU-a.

Pregovori se odvijaju na međuvladinim konferencijama između vlada zemalja EU-a i države kandidatkinje. Pravna stečevina (pravo EU-a) podijeljena je na politička područja o kojima se treba odvojeno pregovarati. (Trenutačno postoji 35 političkih područja ili „poglavlja”.)

Tijekom pretpristupne faze Komisija nadzire napore države kandidatkinje u provedbi pravne stečevine. Također državama kandidatkinjama pomaže tijekom procesa pretpristupnim instrumentima za financiranje, poput TAIEX-a.

Prijelazne odredbe – strane također raspravljaju o tome mogu li se (i kako) neki propisi uvoditi postupno kako bi se novim članicama ili već postojećim zemljama EU-a omogućila prilagodba. O tome se uglavnom raspravlja tijekom završnih faza pregovora.

Izvodi se paralelno s pregovorima i naziva se faza pregleda. Sastoji se od provjere jesu li pojedini dijelovi pravne stečevine koji su navedeni u određenom poglavlju preneseni u zakon države kandidatkinje. Tek kada država kandidatkinja dokaže da je već provela poglavlje pravne stečevine ili da će ga provesti do dana pristupa, to se poglavlje može privremeno zatvoriti. Postoji iznimka kada država kandidatkinja dogovori posebne odredbe s obzirom na dio pravne stečevine.

Komisija obavještava Vijeće EU-a i Europski parlament tijekom cijelog procesa, osobito putem godišnjih izvješća o napretku. O tim izvješćima raspravlja se u Europskom parlamentu koji svoja očitovanja izražava u rezolucijama koje donosi na plenarnim sjednicama. Država kandidatkinja također sastavlja godišnje nacionalne programe u kojima ocjenjuje vlastiti napredak u provedbi različitih poglavlja pravne stečevine.

Krajnji cilj pregovora jest priprema pristupnog ugovora. Vijeće mora jednoglasno odobriti pristupanje te mora dobiti suglasnost Europskog parlamenta. Svaka zemlja EU-a i zemlja pristupnica zatim potpisuje ugovor te ga ratificira, svaka prema svojim ustavnim postupcima.

POZADINA

DOKUMENT

Članak 49. Ugovora o Europskoj uniji (UEU)

Članak 2. Ugovora o Europskoj uniji (UEU)

Posljednje ažuriranje 09.05.2016