Izvori prava Europske unije

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Članak 207. Ugovora o funkcioniranju Europske unije

Članak 216. Ugovora o funkcioniranju Europske unije

Članak 288. Ugovora o funkcioniranju Europske unije

ČEMU SLUŽE ČLANCI 207., 216. I 288. UGOVORA O FUNKCIONIRANJU EU-A (UFEU)?

KLJUČNE TOČKE

Postoje tri izvora prava EU-a: primarno pravo, sekundarno pravo i dopunsko pravo (vidjeti hijerarhiju normi).

Primarno pravo

Sekundarno pravo

Sekundarno pravo sastoji se od jednostranih akata, koji se mogu podijeliti u dvije kategorije:

Međunarodni sporazumi s trećim zemljama ili s međunarodnim organizacijama sastavni su dio prava EU-a. Odvojeni su od primarnog prava i sekundarnog zakonodavstva i čine kategoriju sui generis. U skladu s nekim presudama Suda Europske unije, mogu imati izravan učinak i njihova je pravna snaga veća od sekundarnog zakonodavstva, koje ih stoga mora poštovati.

Dodatni izvori prava

Dodatni izvori prava su pravni elementi koji nisu posebno spomenuti u ugovorima. Ova kategorija uključuje:

GLAVNI DOKUMENTI

Pročišćene verzije Ugovora o funkcioniranju Europske unije – Dio peti – Vanjsko djelovanje Unije – Glava II.– Zajednička trgovinska politika – članak 207. (bivši članak 133. UEZ-a) (SL C 202, 7.6.2016., str. 140.–141.)

Pročišćene verzije Ugovora o funkcioniranju Europske unije – Dio peti – Vanjsko djelovanje Unije – Glava V. – Međunarodni sporazumi – članak 216. (SL C 202, 7.6.2016., str. 144.)

Pročišćene verzije Ugovora o funkcioniranju Europske Unije – Dio šesti – Institucionalne i financijske odredbe – Glava I. – Odredbe o institucijama – Poglavlje 2. – Pravni akti Unije, postupci donošenja i druge odredbe – Odjeljak 1. – Pravni akti Unije – Članak 288. (bivši članak 249. UEZ-a) (SL C 202, 7.6.2016., str. 171.–172.)

Posljednje ažuriranje 13.03.2020