Statistika o migracijama

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Uredba (EZ) br. 862/2007 – Statistika EU-a o migracijama i međunarodnoj zaštiti

ČEMU SLUŽI OVA UREDBA?

KLJUČNE TOČKE

Statistički zahtjevi

Uredbom se utvrđuju statistički zahtjevi za različite kategorije podataka:

Izvori podataka

Statistika se temelji na nizu izvora, uključujući:

Općenito, statistika se razvrstava prema dobi, spolu i državljanstvu. Međutim, podaci se prikupljaju i za druge kategorije, kao što su razlog izdavanja boravišne dozvole ili zemlja rođenja i zemlja prethodnog ili idućeg boravišta za podatke o migraciji.

Pilot-studije

Financijski doprinosi iz proračuna EU-a na raspolaganju su nacionalnim institutima za:

Provedba

Europska komisija svake tri godine šalje izvješće Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi uredbe. U izvješću iz 2018. uočena su jasna poboljšanja u dostupnosti podataka, potpunosti, kvaliteti i pravodobnosti.

OTKAD SE OVA UREDBA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 20. kolovoza 2007.

POZADINA

Za više informacija vidjeti:

KLJUČNI POJMOVI

Emigracija: čin kojim osoba, koja je prethodno imala boravište u zemlji EU-a, mijenja svoju zemlju boravišta u razdoblju koje traje, ili se očekuje da će trajati, najmanje 12 mjeseci.
Imigracija: čin kojim osoba utvrđuje svoje boravište na državnom području druge zemlje EU-a ili zemlje izvan EU-a u razdoblju koje traje, ili se očekuje da će trajati, najmanje 12 mjeseci.
Nepravilna migracija: kretanje ljudi preko granica koje nije u skladu s administrativnim ili pravnim standardima zemlje koja ih šalje, u kojoj su u provozu ili koja ih prima.
Preseljenje: premještaj državljana zemlje izvan EU-a u zemlju EU-a, u kojoj im je dopušteno boraviti u svrhu međunarodne zaštite.

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (EZ) br. 862/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. srpnja 2007. o statistici Zajednice o migracijama i međunarodnoj zaštiti i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 311/76 o izradi statistike o stranim radnicima (SL L 199, 31.7.2007., str. 23.–29.)

Sukcesivne izmjene i dopune Uredbe (EU) br. 862/2007 uključene su u izvorni tekst. Ovaj pročišćeni tekst namijenjen je isključivo dokumentiranju.

VEZANI DOKUMENTI

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi Uredbe (EZ) br. 862/2007 o statistici Zajednice o migracijama i međunarodnoj zaštiti (COM(2018) 594 final, 16.8.2018.)

Uredba Komisije (EU) br. 351/2010 od 23. travnja 2010. o provedbi Uredbe (EZ) br. 862/2007 Europskog parlamenta i Vijeća o statistici Zajednice o migraciji i međunarodnoj zaštiti u pogledu definiranja kategorija skupina zemalja rođenja, skupina zemalja prethodnog uobičajenog boravišta, skupina zemalja sljedećeg uobičajenog boravišta i skupina državljanstva (SL L 104, 24.4.2010., str. 37.–39.)

Uredba Komisije (EU) br. 216/2010 od 15. ožujka 2010. o provedbi Uredbe (EZ) br. 862/2007 Europskog parlamenta i Vijeća o statistici Zajednice o migraciji i međunarodnoj zaštiti, u pogledu definiranja kategorija razloga za izdavanje boravišnih dozvola (SL L 66, 16.3.2010., str. 1.–2.)

Posljednje ažuriranje 24.08.2020