Agencija EU-a za temeljna prava (FRA)

Uredba Vijeća (EZ) br. 168/2007 o osnivanju Agencije Europske unije za temeljna prava

DOKUMENT

Uredba Vijeća (EZ) br. 168/2007 od 15. veljače 2007. o osnivanju Agencije Europske unije za temeljna prava

SAŽETAK

Agencija za temeljna prava institucijama i vladama EU-a pruža pomoć vezano uz temeljna prava prilikom provedbe prava EU-a.

ČEMU SLUŽI OVA UREDBA?

Osniva namjensko tijelo za temeljna prava na razini EU-a - Agenciju - i definira njegove glavne zadaće i ciljeve, djelovanje i unutarnje upravljanje.

KLJUČNE TOČKE

Uredba definira djelovanja Agencije kao sljedeće:

Agencija se, međutim, ne bavi pojedinačnim pritužbama.

Petogodišnji planovi aktivnosti

Aktivnosti agencije baziraju se na Višegodišnjem okviru koji je donijelo Vijeće EU-a, a koji identificira određena pitanja na kojima će ono raditi u razdoblju od pet godina, u skladu s ukupnim prioritetima EU-a.

Ona moraju uključivati „ rasizam, ksenofobiju i povezanu netrpeljivost”.

Suradnja s drugim tijelima

Agencija mora održavati bliske veze sa:

OTKAD SE UREDBA PRIMJENJUJE?

Od 23. veljače 2007.

POZADINA

Agencija je zamijenila svog prethodnika - Europski promatrački centar za rasizam i ksenofobiju u Beču i preuzela njegovu funkciju.

Za više informacija pogledajte:

REFERENCE

Dokument

Dan stupanja na snagu

Rok za transponiranje u državama članicama

Službeni list

Uredba (EZ) br. 168/2007

23.2.2007.

-

SL L 53, 22.2.2007., str. 1. - 14.

VEZANI DOKUMENTI

Odluka Vijeća br. 252/2013/EU od 11. ožujka 2013. o uspostavi Višegodišnjeg okvira Agencije Europske unije za temeljna prava za 2013.-2017. (SL L 79, 21.3.2013., str. 1. - 3.).

Posljednje ažuriranje 30.07.2015