Osiguranje da trgovina divljom faunom i florom ne ugrožava njihov opstanak

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Uredba (EZ) br. 338/97 o uređenju trgovine radi zaštite vrsta divlje faune i flore

ČEMU SLUŽI OVA UREDBA?

KLJUČNE TOČKE

Kontrola trgovine

Organizacija i komunikacija

OTKADA SE OVA UREDBA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 1. lipnja 1997.

POZADINA

Za više informacija pogledajte:

GLAVNI DOKUMENT

Uredba Vijeća (EZ) br. 338/97 od 9. prosinca 1996. o zaštiti vrsta divlje faune i flore uređenjem trgovine njima (SL L 61, 3.3.1997., str. 1.–69.)

Sukcesivne izmjene Uredbe (EZ) br. 338/97 uključene su u izvorni tekst. Ovaj pročišćeni tekst namijenjen je isključivo dokumentiranju.

VEZANI DOKUMENTI

Uredba Komisije (EZ) br. 865/2006 od 4. svibnja 2006. o utvrđivanju detaljnih pravila o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 338/97 o zaštiti divlje faune i flore uređenjem trgovine njima (SL L 166, 19.6.2006., str. 1.–69.)

Vidjeti pročišćeni tekst

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 792/2012 od 23. kolovoza 2012. o utvrđivanju pravila za oblikovanje dozvola, potvrda i drugih dokumenta predviđenih Uredbom Vijeća (EZ) br. 338/97 o zaštiti vrsta divlje faune i flore uređenjem trgovine njima te izmjeni Uredbe Komisije (EZ) br. 865/2006 (SL L 242, 7.9.2012., str. 13.–45.)

Vidjeti pročišćeni tekst

Odluka Vijeća (EU) 2015/451 od 6. ožujka 2015. o pristupanju Europske unije Konvenciji o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divljih životinja i biljaka (CITES) (SL L 75, 19.3.2015., str. 1.–3.)

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/736 od 7. svibnja 2015. o zabrani unošenja primjeraka određenih vrsta divlje faune i flore u Uniju (SL L 117, 8.5.2015, str. 25.–44.)

Komunikacija Komisije Vijeću i Europskom parlamentu o pristupu EU-a suzbijanju krijumčarenja divlje faune i flore (COM(2014) 64 final, 7.2.2014.)

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija – Akcijski plan EU-a za suzbijanje nezakonite trgovine divljom faunom i florom (COM(2016) 87 final, 26.2.2016.)

Posljednje ažuriranje 27.07.2017