Sigurne pošiljke otpada unutar EU-a i između EU-a i trećih zemalja

Europska unija (EU) ima sustav nadgledanja i kontroliranja otpremanja otpada unutar svojih granica i s državama članicama Europske udruge slobodne trgovine (EFTA), Organizacije za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD) i trećih zemalja, a koje su potpisale Bazelsku konvenciju.

DOKUMENT

Uredba (EZ) br. 1013/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2006. o pošiljkama otpada.

SAŽETAK

Europska unija (EU) ima sustav nadgledanja i kontroliranja otpremanja otpada unutar svojih granica i s državama članicama Europske udruge slobodne trgovine (EFTA), Organizacije za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD) i trećih zemalja, a koje su potpisale Bazelsku konvenciju.

ČEMU SLUŽI OVA UREDBA?

Postavlja pravila za kontrolu otpremanja otpada kako bi se poboljšala zaštita okoliša.

Također, u zakone EU-a uključuje odredbe Bazelske konvencije kao i izmjenu Odluke OECD-a iz 2001. godine o kontroli prekograničnih prometa otpada namijenjenog postupcima oporabe (to jest, gdje je otpad obrađen za obnovu višekratnog proizvoda ili se pretvara u gorivo).

KLJUČNE TOČKE

Zakon se primjenjuje na pošiljke otpada:

između država članica EU-a, unutar EU-a ili s provozom kroz treće zemlje;

koje se uvoze u EU iz trećih zemalja;

koje se izvoze iz EU-a u treće zemlje;

u provozu kroz Zajednicu, na putu iz i u treće zemlje;

Obuhvaća gotovo sve vrste otpada osim radioaktivnog otpada, otpada nastalog na brodovima, pošiljke podložne uredbi o životinjskim nusproizvodima, pošiljke otpada s Antarktika, uvoz u EU otpada koji proizvedu oružane snage ili humanitarne organizacije u kriznim stanjima i slično.

Postupci kontrole

Postoje 2 postupka kontrole za pošiljke otpada:

1.

opći zahtjevi o dostavi informacija članka 18. koje su uobičajeno primjenjive na pošiljke za vraćanje otpada navedenih u Dodatku III. („zeleni” popis otpada koji nisu opasni, kao što je papir ili plastika) ili IIIA, i

2.

postupak prethodno pisane obavijesti i odobrenja za druge vrste pošiljaka otpada, uključujući:

pošiljke otpada navedenih u Prilogu IV. („žuti” popis otpada uključujući opasne dijelove, kao i one koji nisu opasni) ili u Dijelu 2. Priloga V. (Europski popis otpada, npr. otpad od rudarenja, eksploatiranje i fizičko i kemijsko tretiranje minerala), i

pošiljke za odlaganje otpada navedene u Prilogu III. („zeleni” popis otpada).

Ostale odredbe

Sve uključene strane moraju osigurati da se otpadom upravlja na ekološki siguran način, poštujući zakone EU-a i međunarodne zakone, tijekom cijelog procesa otpreme i onda kada se otpad vraća ili odlaže.

Postupak obavijesti zahtijeva prethodno pisano odobrenje od strane nadležnih tijela zemalja uključenih u otpremu (zemlja otpreme, zemlja provoza i odredišna zemlja) koje se mora predati unutar 30 dana.

Dužnost onoga koji obavještava je vratiti sve pošiljke otpada za koje se smatra da su nezakonite ili koje se ne mogu izvršiti kako je planirano (uključujući vraćanje ili odlaganje otpada).

Tržišne zabrane

Izvozi otpada za potrebe odlaganja u treće zemlje, zabranjeni su, osim u zemlje EFTA-e koje su dio Bazelske konvencije.

Izvozi u svrhu vraćanja opasnog otpada (tj. koji predstavlja rizik ljudskom zdravlju i okolišu) zabranjeni su, osim onog koji se šalje u zemlje na koje se primjenjuje Odluka OECD-a.

Uvoz otpada za potrebe odlaganja ili vraćanja iz trećih zemalja zabranjen je, osim za uvoz:

iz zemalja na koje se primjenjuje Odluka OECD-a;

iz zemalja potpisnica Bazelske konvencije;

države vezane bilateralnim sporazumom s EU-om ili državama članicama EU-a; ili

druga područja tijekom kriznih stanja.

Inspekcijski sustavi

Zakon je izmijenjen 2014. kako bi osnažio inspekcijske sustave u državama članicama EU-a. Navodi minimalne zahtjeve za inspekciju s fokusom na problematične tokove otpada (kao što je opasan otpad i otpad nezakonito poslan za odlaganje ili obradu koja nije standardna). Države članice EU-a moraju pripremiti inspekcijske planove do 2017. godine.

KADA UREDBA STUPA NA SNAGU?

Od 15.7.2006.

Za više informacija posjetite mrežnu stranicu Europske komisije o pošiljkama otpada.

REFERENCE

Dokument

Dan stupanja na snagu

Rok za transponiranje u državama članicama

Službeni list

Uredba (EZ) br. 1013/2006

15.7.2006.

-

SL L 190, 12.7.2006., str. 1.-98.

Zakon(i) o dopunama i izmjenama

Dan stupanja na snagu

Rok za transponiranje u državama članicama

Službeni list

Uredba (EZ) br. 669/2008

19.7.2008.

-

SL L 188 od 16.7.2008., str. 7.-15.

Uredba (EZ) br. 219/2009

20.4.2009.

-

SL L 87 od 31.3.2009., str. 109.-154.

Direktiva 2009/31/EZ

25.6.2009.

-

SL L 140 od 5.6.2009., str. 114.-135.

Uredba (EU) br. 660/2014

17.7.2014.

-

SL L 189 od 27.6.2014., str. 135.-142.

Sukcesivne izmjene, dopune i ispravci Uredbe (EZ) br. 1013/2006 uključeni su u izvorni tekst. Ovaj pročišćeni tekst ima samo dokumentarnu vrijednost.

IZMJENE I DOPUNE PRILOGA

Uredba (EZ) br. 1379/2007 (SL L 309 od 27.11.2007., str. 7-20.).

Uredba (EZ) br. 669/2008 (SL L 188 od 16.7.2008., str. 7-15.).

Uredba (EZ) br. 308/2009 (SL L 97 od 16 4.2009., str. 8-11.).

Uredba (EU) br. 664/2011 (SL L 182 od 12.7.2011., str. 2-4.).

Uredba (EU) br. 135/2012 (SL L 46 od 17.2.2012., str. 30-32.).

Uredba (EU) br. 255/2013 (SL L 79 od 21.3.2013., str. 19-23.).

Uredba (EU) br. 1234/2014 (SL L 332 od 19.11.2014., str. 15-17.).

VEZANI DOKUMENTI

Uredba Komisije (EZ) br. 801/2007 od 6. srpnja 2007. o izvozu ili povratu određenog otpada iz Priloga III. ili IIIA Uredbi (EZ) br. 1012/2006 u određene zemlje na koje se ne primjenjuje Odluka OECD-a o kontroli prekograničnog kretanja otpada (SL L 179 od 7.7.2007., str. 6.-35.).

20.04.2015