Europski nalog za zaštitu – podrška žrtvama zločina diljem EU-u

SAŽETAK DOKUMENTA:

Direktiva 2011/99/EU – Europski nalog za zaštitu

SAŽETAK

ČEMU SLUŽI OVA DIREKTIVA?

KLJUČNE TOČKE

Da bi se izdao europski nalog za zaštitu, u toj zemlji EU-a mora biti na snazi postojeća nacionalna zaštitna mjera koja nameće jednu ili više od sljedećih zabrana ili ograničenja u odnosu na osobu koja predstavlja opasnost za zaštićenu osobu:

Izdavanje naloga

Postoji nekoliko uvjeta, uključujući:

Nalog se može zatražiti ili u zemlji EU-a u kojoj zaštićena osoba trenutačno živi ili boravi (zemlja izvršiteljica) ili u onoj u kojoj će nalog biti izdan (zemlja izdavateljica).

Nepriznavanje naloga

Zemlja izvršiteljica može odbiti priznati nalog iz niza razloga, uključujući:

Ako zemlja izvršiteljica odbije priznati nalog, ona mora:

Izvršenje naloga

Zemlja izvršiteljica odgovorna je za poduzimanje i primjenu mjera za izvršenje naloga. Ako je nalog prekršen, ona može:

OTKAD SE DIREKTIVA PRIMJENJUJE?

Stupila je na snagu 10. siječnja 2012. Zemlje EU-a morale su je uvrstiti u svoje nacionalno pravo do 11. siječnja 2015.

POZADINA

Pogledajte „Žrtve” na internetskoj stranici Europske komisije za pravosuđe.

DOKUMENT

Direktiva 2011/99/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 2011. o europskom nalogu za zaštitu (SL L 338, 21.12.2011., str. 2.–18.)

VEZANI DOKUMENTI

Uredba (EU) br. 606/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. lipnja 2013. o uzajamnom priznavanju zaštitnih mjera u građanskim stvarima (SL L 181, 29.6.2013., str. 4.–12.)

Posljednje ažuriranje 25.01.2016