Sprječavanje i suzbijanje trgovanja ljudima

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Direktiva 2011/36/EU o sprečavanju i suzbijanju trgovanja ljudima i zaštiti njegovih žrtava

ČEMU SLUŽI OVA DIREKTIVA?

Propisuje minimalna zajednička pravila za utvrđivanje kaznenih djela trgovanja ljudima i kažnjavanje počinitelja. Također predviđa mjere za učinkovitije sprječavanje ove pojave i jačanje zaštite žrtava.

KLJUČNE TOČKE

Definicije

Kazne: Direktiva definira kaznu zatvora u maksimalnom trajanju koje ne može biti kraće od 5 godina i 10 godina u slučaju otegotnih okolnosti, primjerice ako je kazneno djelo počinjeno nad posebno bespomoćnim žrtvama (kao što su djeca) ili ga je počinila zločinačka organizacija.

Progoni: Države EU-a mogu progoniti svoje državljane za kaznena djela počinjena u drugoj državi EU-a i koristiti istražne alate, kao što je prisluškivanje (na primjer, telefonskih razgovora ili e-pošte).

Potpora za žrtve: žrtve primaju pomoć prije, tijekom i nakon kaznenog postupka kako bi mogle iskoristiti svoja prava koja im donosi status žrtve u kaznenom postupku. Ta pomoć može se sastojati od prijema u skloništa ili pružanja medicinske i psihološke pomoći te usluga informiranja i prijevoda.

Djeca i tinejdžeri (mlađi od 18) uživaju dodatne mjere, kao što su fizička i psihološka potpora, pristup obrazovanju i, prema potrebi, mogućnost imenovanja skrbnika ili zastupnika. Njih odmah moraju intervjuirati stručne osobe u za to odgovarajućim prostorijama. Žrtve imaju pravo na policijsku zaštitu i pravnu pomoć kako bi im se omogućilo zahtijevanje naknade.

Sprječavanje: Države EU-a moraju poduzeti korake za:

Koordinator EU-a za suzbijanje trgovanja ljudima imenovan je kako bi se osigurao dosljedan i koordiniran pristup u rješavanju ove pojave.

Kako bi pružila pomoć nacionalnim tijelima u kontroli zlouporabe prava na slobodno kretanje, Komisija je objavila priručnik o brakovima iz koristi između građana EU-a i državljana zemalja izvan EU-a. Neki prisilni brakovi, primjerice, mogu uključivati aspekte trgovanja ljudima.

OTKADA SE OVA DIREKTIVA PRIMJENJUJE?

Direktiva se primjenjuje od 15. travnja 2011. Morala je stupiti na snagu u zemljama EU-a do 6. travnja 2013.

POZADINA

Trgovanje ljudima izričito je zabranjeno Poveljom o temeljim pravima EU-a (članak 5.), a EU je uspostavio opsežan pravni i politički okvir za rješavanje ove pojave, posebice putem ove direktive (2011/36/EU) i Strategije EU-a za iskorjenjivanje trgovine ljudima za razdoblje 2012.-2016.

Za više informacija vidjeti:

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva 2011/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 5. travnja 2011. o sprečavanju i suzbijanju trgovanja ljudima i zaštiti njegovih žrtava te o zamjeni Okvirne odluke Vijeća 2002/629/PUP (SL L 101, 15.4.2011., str. 1.–11.)

Posljednje ažuriranje 25.07.2018