Sporazum sa Sjedinjenim Američkim Državama o izručenju

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Sporazum o izručenju između Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država

Odluka 2009/820/ZVSP o sklapanju Sporazuma o izručenju između Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država

Odluka 2003/516/EC o potpisivanju sporazumâ između Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država o izručivanju i uzajamnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima

ČEMU SLUŽE OVAJ SPORAZUM I ODLUKA?

Sporazum uspostavlja uvjete u pogledu izručivanja prekršitelja između Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država s ciljem unaprjeđenja suradnje u okviru njihovih primjenjivih odnosa o izručivanju.

Odlukom se zaključuje u ime EU sporazum sa Sjedinjenim Američkim Državama o izručivanju.

KLJUČNE TOČKE

Sporazum dopunjuje bilateralne ugovore o izručivanju između zemalja EU i Sjedinjenih Američkih Država i jača suradnju u kontekstu primjenjivih odnosa o izručivanju.

Kaznena djela koja podliježu izručivanju

U kaznena djela koja podliježu izručivanju spadaju:

Ako zemlja kojoj se zahtjev upućuje jamči izručenje za kazneno djelo koje podliježe postupku izručenja, ona također mora jamčiti izručenje za bilo koje drugo kazneno djelo koje je sadržano u zahtjevu za izručenje, pod uvjetom da se za ta djela predviđa kazna lišavanja slobode do jedne godine i da su drugi uvjeti za izručenje ispunjeni.

Zahtjev za izručenje

Postupak izručenja

DATUM STUPANJA NA SNAGU

Sporazum je stupio na snagu 1. veljače 2010.

POZADINA

Za više informacija vidjeti:

GLAVNI DOKUMENTI

Sporazum o izručenju između Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država (SL L 181, 19.7.2003., str. 27.–33.)

Odluka Vijeća 2009/820/ZVSP od 23. listopada 2009. o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma o izručenju između Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država te Sporazuma o uzajamnoj pravnoj pomoći između Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država (SL L 291, 7.11.2009., str. 40.–41.)

Odluka Vijeća 2003/516/EZ od 6. lipnja 2003. o potpisivanju sporazumâ između Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država o izručivanju i uzajamnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima (SL L 181, 19.7.2003., str. 25.–26.)

POVEZANI DOKUMENTI

Odluka Vijeća 2009/933/CFSP od 30. studenoga 2009. o proširenju, u ime Europske unije, teritorijalnog područja primjene Sporazuma o izručenju između Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država (SL L 325, 11.12.2009., str. 4.–5.)

Informacije o datumu stupanja na snagu Sporazuma o izručenju i Sporazuma o uzajamnoj pravnoj pomoći između Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država (SL L 323, 10.12.2009., str. 11.)

Okvirna odluka Vijeća 2002/584/JHA od 13. lipnja 2002. o Europskom uhidbenom nalogu i postupcima predaje između država članica - Izjave nekih država članica o usvajanju Okvirne odluke (SL L 190, 18.7.2002., str. 1.–20.)

Sukcesivne izmjene i dopune Odluke 2002/584/JHA uključene su u izvorni tekst. Ovaj pročišćeni tekst namijenjen je isključivo dokumentiranju.

Posljednje ažuriranje 05.12.2019