Zakonik o vizama

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Uredba (EZ) br. 810/2009 o uspostavi Zakonika EU-a o vizama

ČEMU SLUŽI OVA UREDBA?

KLJUČNE TOČKE

Postupci i uvjeti za izdavanje viza

Zemlja EU-a koja je jedino ili glavno odredište posjeta odgovorna je za razmatranje zahtjeva za vizu. Ako se glavno odredište ne može utvrditi, tada ova odgovornost prelazi na zemlju prvog ulaska u Schengenski prostor.

Zahtjev za vizu

Jedinstvena viza (vrijedi za cijeli Schengenski prostor) može se izdati za višestruke ulaze, s rokom valjanosti od najviše 5 godina.

Viza s ograničenom prostornom valjanošću (ograničena na određene države EU-a) može se iznimno izdati u slučaju kada podnositelj ne ispunjava sve uvjete za ulazak, iz humanitarnih razloga, iz razloga nacionalnog interesa, ili zbog međunarodnih obaveza, kao i u situacijama kada druga zemlja Schengenskog prostora s kojom je obavljena konzultacija izrazi prigovor na izdavanje vize.

Dopustivost

Nakon provjere je li zahtjev dopustiv (tj. podnesen prema pravilima), nadležno tijelo dužno je:

Ako zahtjev nije dopustiv, nadležno tijelo dužno je:

Zrakoplovno-tranzitna viza

Viza za višekratni ulazak

Vize za višekratni ulazak s dugim rokom valjanosti mogu se izdavati za 1, 2 ili više ulazaka. Zakonikom o vizama utvrđuju se pravila za izdavanje viza za višekratni ulazak s progresivno duljim rokom valjanosti:

Zrakoplovno-tranzitne vize i vize ograničene na pojedine zemlje ne računaju se prilikom donošenja odluke o izdavanju vize za višekratni ulazak s dugim rokom valjanosti.

Vize koje se izdaju na vanjskim granicama

Iznimno se može podnijeti zahtjev za vizu za boravak od najdulje 15 dana, ili za vrijeme potrebno za tranzit, i to na vanjskim granicama države odredišta, koja se nalazi unutar Schengenskog prostora.

Odlučivanje o zahtjevu za vizu

Suradnja oko ponovnog prihvata

Izmjene i dopune, stavljanje izvan snage

OD KADA SE OVA UREDBA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 5. travnja 2010.

POZADINA

Vidjeti:

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (EZ) br. 810/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o uspostavi Zakonika Zajednice o vizama (Zakonik o vizama) (SL L 243, 15.9.2009., str. 1.–58.)

Naknadne izmjene Uredbe (EZ) br. 810/2009 ugrađene su u izvorni tekst. Ovaj pročišćeni tekst namijenjen je isključivo dokumentiranju.

VEZANI DOKUMENTI

Uredba (EU) 2018/1860 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. studenoga 2018. o upotrebi Schengenskog informacijskog sustava za vraćanje državljana trećih zemalja s nezakonitim boravkom (SL L 312, 7.12.2018., str. 1.–13.)

Uredba (EU) 2018/1861 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. Studenoga 2018. o uspostavi, radu i upotrebi Schengenskog informacijskog sustava (SIS) u području granične kontrole i o izmjeni Konvencije o provedbi Schengenskog sporazuma te o izmjeni i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1987/2006 (SL L 312, 7.12.2018, str. 14.–55.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Uredba (EU) 2018/1806 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. studenoga 2018. o popisu trećih zemalja čiji državljani moraju imati vizu pri prelasku vanjskih granica i zemalja čiji su državljani izuzeti od tog zahtjeva (SL L 303, 28.11.2018., str. 39.–58.)

Uredba (EU) 2018/1240 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. rujna 2018. o uspostavi europskog sustava za informacije o putovanjima i njihovu odobrenju (ETIAS) i izmjeni uredaba (EU) br. 1077/2011, (EU) br. 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/1624 i (EU) 2017/2226 (SL L 236, 19.9.2018., str. 1.–71.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Uredba (EU) 2016/1953 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o uspostavi europske putne isprave za vraćanje državljana trećih zemalja s nezakonitim boravkom i stavljanju izvan snage Preporuke Vijeća od 30. studenoga 1994. (SL L 311, 17.11.2016., str. 13.–19.)

Uredba (EU) 2016/399 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2016. o Zakoniku Unije o pravilima kojima se uređuje kretanje osoba preko granica (Zakonik o schengenskim granicama) (SL L 77, 23.3.2016., str. 1.–52.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Uredba (EZ) br. 767/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. July 2008. o viznom informacijskom sustavu (VIS) i razmjeni podataka među državama članicama o vizama za kratkotrajni boravak (Uredba o VIS-u) (SL L 218, 13.8.2008., str. 60.–81.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Uredba (EZ) br. 1987/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o uspostavi, djelovanju i korištenju druge generacije Schengenskog informacijskog sustava (SIS II) (SL L 381, 28.12.2006., str. 4.–23.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Posljednje ažuriranje 02.07.2020