Bolja zaštita žrtava u kaznenom postupku

SAŽETAK DOKUMENTA:

Direktiva 2012/29/EU – minimalni standardi u području prava, pomoći i zaštite za žrtve kaznenih djela

SAŽETAK

ČEMU SLUŽI OVA DIREKTIVA?

KLJUČNE TOČKE

Direktiva definira sljedeća prava.

OTKAD SE DIREKTIVA PRIMJENJUJE?

Stupila je na snagu 15. studenoga 2012. Zemlje EU-a morale su je uključiti u nacionalno pravo do 16. studenoga 2015.

POZADINA

Direktiva zamjenjuje Okvirnu odluku Vijeća o položaju žrtava u kaznenom postupku (2001/220/PUP).

DOKUMENT

Direktiva 2012/29/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o uspostavi minimalnih standarda u području prava, pomoći i zaštite za žrtve kaznenih djela koja zamjenjuje Okvirnu odluku Vijeća 2001/220/PUP (SL L 315, 14.11.2012., str. 57.–73.)

Posljednje ažuriranje 15.02.2016