Suradnja EU-a u kaznenim pitanjima – zaštita osobnih podataka (do 2018.)

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Okvirna odluka Vijeća 2008/977/PUP – zaštita osobnih podataka obrađenih u okviru policijske i pravosudne suradnje u kaznenim stvarima

KOJI JE CILJ OVE OKVIRNE ODLUKE?

Njezin je cilj zaštititi temeljna prava i slobode ljudi kada se njihovi osobni podaci obrađuju u svrhu sprečavanja, istraživanja, otkrivanja ili progona kaznenog djela ili izvršavanja kaznenopravne sankcije.

KLJUČNE TOČKE

Područje primjene

Obrada podataka

Prenošenje podataka

Prava subjekta podataka

Zaštita obrade podataka

Stavljanje izvan snage

Okvirna odluka 2008/977/PUP stavljena je izvan snage Direktivom (EU) 2016/680 koja na snagu stupa 6. svibnja 2018.

OTKAD SE OKVIRNA ODLUKA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 19. siječnja 2009.

POZADINA

Za više informacija pogledajte:

GLAVNI DOKUMENT

Okvirna odluka Vijeća 2008/977/PUP od 27. studenoga 2008. o zaštiti osobnih podataka obrađenih u okviru policijske i pravosudne suradnje u kaznenim stvarima (SL L 350, 30.12.2008.,str. 60.–71.)

VEZANI DOKUMENTI

Direktiva (EU) 2016/680 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka od strane nadležnih tijela u svrhe sprečavanja, istrage, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Okvirne odluke Vijeća 2008/977/PUP (SL L 119, 4.5.2016., str. 89.–131.)

Posljednje ažuriranje 26.10.2016