Sustav EU-a za uzajamno priznavanje - zatvorske kazne i transferi zatvorenika

SAŽETAK DOKUMENTA:

Odluka 2008/909/PUP – primjena načela uzajamnog priznavanja presuda u kaznenim predmetima kojima se izriču kazne zatvora ili mjere koje uključuju oduzimanje slobode s ciljem njihova izvršenja u Europskoj uniji

SAŽETAK

Ovom okvirnom odlukom nastoji se proširiti primjena načela uzajamnog priznavanja odluka u kaznenim predmetima kojima se izriču kazne zatvora. Uzajamno priznavanje podrazumijeva suglasnost država EU-a po pitanju priznavanja zakona i odluka.

ČEMU SLUŽI OVA OKVIRNA ODLUKA?

Opisuje kako države EU-a priznaju i provode međusobne odluke u kaznenim predmetima. Cilj je pomoći osuđenim osobama pri boljoj integraciji u društvo.

Omogućava državi EU-a da provede zatvorsku kaznu koju je odredila neka druga država EU-a protiv osobe koja boravi na njezinu teritoriju.

Uspostavlja sustav transfera osuđenih osoba u državu EU-a koje su državljani (ili uobičajeno žive) ili u drugu državu EU-a s kojom su usko povezani, tako da zatvorsku kazno odsluže tamo.

KLJUČNE TOČKE

Postupak se temelji na sljedećim načelima:

Izvješće Europske komisije iz 2014. o provedbi okvirnih odluka 2008/909/PUP 2008/947/PUP i 2009/829/PUP navodi da, unatoč dosadašnjem uloženom trudu od strane država EU-a, provedba ovih triju akata nije zadovoljavajuća. Poziva sve države EU-a koje još nisu provele odluke da isto učine po hitnom postupku.

KADA SE PRIMJENJUJE OVA OKVIRNA ODLUKA?

Stupila je na snagu 5. prosinca 2008. Zemlje EU-a morale su je uključiti u nacionalno zakonodavstvo do 5. prosinca 2011.

POZADINA

Svake godine nekoliko tisuća građana EU-a progoni se zbog navodnih kaznenih prekršaja ili su osuđeni u nekoj državi EU-a koja nije njihova. Uzajamno priznavanje sudskih odluka temelj je za pravosudnu suradnju u kaznenim pitanjima na području EU-a.

DOKUMENT

Okvirna odluka Vijeća 2008/909/PUP od 27. studenog 2008. o primjeni načela uzajamnog priznavanja presuda u kaznenim predmetima kojima se izriču kazne zatvora ili mjere koje uključuju oduzimanje slobode s ciljem njihova izvršenja u Europskoj uniji (SL L 327, 5.12.2008., str. 27.–46.)

VEZANI DOKUMENTI

Okvirna odluka Vijeća 2008/947/PUP od 27. studenoga 2008. o primjeni načela uzajamnog priznavanja na presude i probacijske odluke s ciljem nadzora probacijskih mjera i alternativnih sankcija (SL L 337, 16.12.2008., str. 102.–122.)

Okvirna odluka Vijeća 2009/829/PUP od 23. listopada 2009. o primjeni načela uzajamnog priznavanja odluka o mjerama nadzora među državama članicama Europske unije kao alternative privremenom pritvoru (SL L 294, 11.11.2009., str. 20.–40.)

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi okvirnih odluka 2008/909/PUP, 2008/947/PUP i 2009/829/PUP o primjeni načela uzajamnog priznavanja presuda u kaznenim predmetima kojima se izriču kazne zatvora ili mjera koje uključuju lišavanje slobode, o uvjetnim odlukama i alternativnim sankcijama i o mjerama nadzora kao alternative privremenom pritvoru od strane država članica (COM(2014) 57 završna verzija od 5. veljače 2014.).

Radni dokument Komisije – Tablice „Trenutačno stanje” i „Deklaracije” uz dokument: Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi okvirnih odluka 2008/909/PUP, 2008/947/PUP i 2009/829/PUP o primjeni načela uzajamnog priznavanja presuda u kaznenim predmetima kojima se izriču kazne zatvora ili mjera koje uključuju lišavanje slobode, o uvjetnim odlukama i alternativnim sankcijama i o mjerama nadzora kao alternative privremenom pritvoru od strane država članica (RDK(2014) 34 završna verzija od 5. veljače 2014.).

Odluka Komisije 2014/858/EU od 1. prosinca 2014. o obavijesti Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske o njezinoj želji da sudjeluje u aktima Unije u području policijske i pravosudne suradnje u kaznenim stvarima donesenima prije stupanja na snagu Ugovora iz Lisabona koje nisu dio schengenske pravne stečevine (SL L 345, 1.12.2014., str. 6.–9.)

Posljednje ažuriranje 17.10.2015