Osiguranje higijenskih uvjeta za hranu životinjskog podrijetla

Uredbom (EZ) br. 853/2004 utvrđuju se određena higijenska pravila za hranu životinjskog podrijetla za subjekte u poslovanju s hranom. Ona je ključni dio higijenskog paketa zakonodavstva Europske unije iz 2004. godine vezanog uz higijenu hrane.

DOKUMENT

Uredba (EZ) br. 853/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o utvrđivanju određenih higijenskih pravila za hranu životinjskog podrijetla.

SAŽETAK

Ovom uredbom nastoji se osigurati visoka razina sigurnosti hrane i javnog zdravlja. Njome se nadopunjuje Uredba (EZ) br. 852/2004 o higijeni prehrambenih proizvoda, čija se pravila pretežito odnose na odobravanje subjekata koji posluju u sektoru.

Pravila uredbe primjenjuju se na neprerađene i prerađene proizvode životinjskog podrijetla. Ona se općenito ne primjenjuju na hranu koja sadrži i proizvode biljnog podrijetla i prerađene proizvode životinjskog podrijetla.

Države Europske unije (EU) moraju registrirati i, kada je to potrebno, odobriti pogone u kojima se postupa s proizvodima životinjskog podrijetla.

Pristup po sektorima

Pravila uredbe za hranu životinjskog podrijetla odnose se na sljedeće glavne sektore: meso, školjke, ribu i mlijeko. Sukladno tradicionalnim metodama proizvodnje, uredba omogućava nacionalnim tijelima vezanima uz proizvodnju hrane da odobre posebne uvjete koji se odnose na higijenska pravila u svakom sektoru.

U sektoru mesa ta se pravila mogu odnositi primjerice na klaonice, rasijecanje i otkoštavanje, stavljanje zdravstvenih oznaka, kao i skladištenje, prijevoz i dozrijevanje. Kada je u pitanju meso divljači, lovci moraju biti osposobljeni u području zdravlja i higijene.

Pravila za školjke i proizvode ribarstva obuhvaćaju sve, od proizvodnje i izlovljavanja do opreme, pogona, prerade i prijevoza.

Meso

Ovaj sektor obuhvaća domaće papkare i kopitare (goveđe, svinjske, ovčje i kozje vrste); perad i lagomorfe (ptice/kuniće iz uzgoja, zečeve i glodavce); divljač iz uzgoja; divljač iz prirode; mljeveno meso, mesne pripravke i strojno otkošteno meso (SOM); i mesne proizvode.

Ostali sektori su:

Europska komisija je u svibnju 2013. godine usvojila prijedloge za paket mjera kako bi se dodatno poboljšali zdravlje i sigurnost u poljoprivredno-prehrambenom lancu.

REFERENCE

Dokument

Dan stupanja na snagu

Rok za transponiranje u državama članicama

Službeni list Europske unije

Uredba (EZ) br. 853/2004

20.5.2004.

-

SL L 139 od 30.4.2004.

Zakon(i) o dopunama i izmjenama

Dan stupanja na snagu

Rok za transponiranje u državama članicama

Službeni list Europske unije

Uredba (EZ) br. 219/2009

20.4.2009.

-

SL L 87 od 31.3.2009.

Sukcesivne izmjene, dopune i ispravci Uredbe (EZ) br. 853/2004 uključeni su u osnovni tekst. Ovaj pročišćeni tekst služi samo za orijentaciju.

VEZANI DOKUMENTI

Uredba Komisije (EZ) br. 2074/2005 od 5. prosinca 2005. o utvrđivanju provedbenih mjera za određene proizvode na temelju Uredbe (EZ) br. 853/2004 Europskog parlamenta i Vijeća i za organizaciju službenih kontrola na temelju Uredbe (EZ) br. 854/2004 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća, odstupanju od Uredbe (EZ) br. 852/2004 Europskog parlamenta i Vijeća i o izmjeni uredbi (EZ) br. 853/2004 i (EZ) br. 854/2004 (SL L 338, 22.12.2005.).

Uredba (EZ) br. 852/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o higijeni hrane (SL L 139, 30.4.2004.).

Uredba (EZ) br. 854/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o utvrđivanju posebnih pravila organizacije službenih kontrola proizvoda životinjskog podrijetla namijenjenih prehrani ljudi (SL L 139, 30.4.2004.).

Direktiva 2004/41/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. o stavljanju izvan snage određenih direktiva o higijeni hrane i zdravstvenim uvjetima za stavljanje na tržište određenih proizvoda životinjskog podrijetla namijenjenih za prehranu ljudi te o izmjeni direktiva Vijeća 89/662/EEZ i 92/118/EEZ i Odluke Vijeća 95/408/EZ (SL L 157, 30.4.2004.).

18.05.2014