Sigurnost hrane – s farme do stola

SAŽETAK DOKUMENTA:

Uredba (EZ) br. 852/2004 o higijeni hrane

SAŽETAK

EU nastoji osigurati higijenu hrane u svim fazama proizvodnog procesa, od faze primarne proizvodnje (uglavnom poljoprivreda, lov i ribolov) do krajnjeg potrošača. Ovaj zakon EU-a ne obuhvaća pitanja koja se odnose na prehranu, sastav ili kvalitetu, ili proizvodnju ili pripremu hrane u kući.

ČEMU SLUŽI OVA UREDBA?

Uredba i njezini prilozi definiraju skup ciljeva sigurnosti hrane koje poduzeća koja rade s hranom moraju ispuniti.

KLJUČNE TOČKE

Ključno načelo je da svi zaposleni u prehrambenom sektoru moraju osigurati higijenske prakse u svakoj fazi proizvodnog procesa.

Prilog I. Uredbi obuhvaća aktivnosti vezane uz primarnu proizvodnju (tj. poljoprivreda, lov ili ribolov) te uključuje prijevoz, skladištenje i rukovanje primarnim proizvodima i prijevoz živih životinja.

Opći higijenski ciljevi navedeno u Prilogu II. obuhvaćaju područja poput:

prostorija u kojima se posluje s hranom i opremu;

uvjeta prijevoza;

otpadaka hrane;

opskrbe vodom;

osobne higijene i izobrazbe prehrambenih radnika;

pakiranja i ambalažiranja hrane;

procesa termičke obrade.

Nadalje, sva poduzeća u prehrambenom sektoru moraju zadovoljavati Uredbu (EZ) br. 853/2004, a koja navodi pravila o hrani životinjskog podrijetla.

Ponekad je moguće odobriti iznimke, primjerice kod malih poduzeća koja izravno opskrbljuju lokalne kupce. Zemlje EU-a mogu prilagoditi pravila kako bi ona odgovarala određenim lokalnim uvjetima, sve dok sigurnost hrane nije ugrožena.

HACCP sustav

Poduzeća u prehrambenom sektoru (osim onih koja su uključena u ratarsku proizvodnju ili stočarstvo, lov ili ribolov) moraju primjenjivati načela sustava analize opasnosti i sustava kritičnih kontrolnih točaka (HACCP) sadržana u Codexu Alimentariusu. Ova načela, međutim, ne zamjenjuju službene kontrole. Cilj jest:

utvrđivanje kritičnih kontrolnih točaka i postupaka nadgledanja;

određivanje mjera za uklanjanje nedostataka;

provedba postupaka za kontrolu učinkovitosti mjera;

vođenje evidencije.

Zemlje EU-a moraju poticati izradu nacionalnih vodiča na temelju načela HACCP-a, uz mogućnost izrade vodiča za cijeli EU ako se to smatra potrebnim.

Ako je to propisano nacionalnim zakonodavstvom ili zakonodavstvom EU-a, poduzeća u prehrambenom sektoru moraju biti odobrena i sve prostorije registrirane pri nadležnom tijelu.

Hrana koja se uvozi u EU i hrana životinjskog podrijetla koja se izvozi moraju zadovoljavati norme EU-a ili njihov ekvivalent te bilo koje uvjete koje nameće zemlja iz koje se uvozi.

Pravila sljedivosti*, uvedena Uredbom (EZ) br. 178/2002, sada se također primjenjuju na hranu uvezenu u EU i izvezenu iz EU-a, s određenim novih zahtjevima.

Ako poduzeće u prehrambenom sektoru utvrdi da hrana predstavlja ozbiljan rizik za zdravlje, ono odmah mora povući tu hranu s tržišta, obavijestiti korisnike i relevantno tijelo.

OTKAD SE UREDBA PRIMJENJUJE?

Stupila je na snagu 20. svibnja 2004.

KLJUČNI POJAM

*Sljedivost: sposobnost praćenja hrane ili životinje koja proizvodi hranu kroz sve faze proizvodnje, obrade i distribucije.

POZADINA

Higijena hrane – Osnovno zakonodavstvo na mrežnoj stranici Europske komisije

DOKUMENT

Uredba (EZ) br. 852/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o higijeni hrane (SL L 139, 30.4.2004., str. 1.–54.)

Sukcesivne izmjene, dopune i ispravci Uredbe (EZ) br. 852/2004 uključeni su u originalni tekst. Ovaj pročišćeni tekst ima samo dokumentarnu vrijednost.

VEZANI DOKUMENTI

Uredba Komisije (EZ) br. 2073/2005 od 15. studenog 2005. o mikrobiološkim kriterijima za hranu (SL L 338, 22.12.2005., str. 1.–26.). Vidi pročišćeni tekst.

Uredba Komisije (EZ) br. 2074/2005 od 5. prosinca 2005. o utvrđivanju provedbenih mjera za određene proizvode na temelju Uredbe (EZ) br. 853/2004 Europskog parlamenta i Vijeća i za organizaciju službenih kontrola na temelju Uredbe (EZ) br. 854/2004 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća, odstupanju od Uredbe (EZ) br. 852/2004 Europskog parlamenta i Vijeća i o izmjeni uredbi (EZ) br. 853/2004 i (EZ) br. 854/2004 (SL L 338, 22.12.2005., str. 27.–59.). Vidi pročišćeni tekst.

Posljednje ažuriranje 24.11.2015