Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) – osiguravanje sigurne hrane i hrane za životinje u EU-u

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Uredba (EZ) br. 178/2002 – opća načela i uvjeti zakona o hrani, osnivanje Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanje postupaka u područjima sigurnosti hrane

Uredba (EU) 2019/1381 – transparentnost i održivost procjene rizika EU-a u prehrambenom lancu

ČEMU SLUŽI OVA UREDBA?

KLJUČNE TOČKE

Uredba (EU) 2019/1381 o transparentnosti i održivosti procjene rizika EU-a u prehrambenom lancu izmjenjuje uglavnom Uredbu (EZ) br. 178/2002. Njome se nastoji učiniti sljedeće:

OTKADA SE OVA UREDBA PRIMJENJUJE?

Uredba (EZ) br. 178/2002 primjenjuje se od 21. veljače 2002.

Nova pravila sadržana u Uredbi o izmjeni (EU) 2019/1381 primjenjuju se od 27. ožujka 2021.

POZADINA

Uredbom (EU) 2019/1381 također se izmjenjuje još osam sektorskih akata (tj. akata o određenim povezanim sektorima) u pogledu aspekata transparentnosti:

Za više informacija vidjeti:

GLAVNI DOKUMENTI

Uredba (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2002. o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane (SL L 31, 1.2.2002., str. 1.–24.)

Sukcesivne izmjene i dopune Uredbe (EZ) br. 178/2002 uključene su u izvorni dokument. Ovaj pročišćeni tekst namijenjen je isključivo dokumentiranju.

Uredba (EU) 2019/1381 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o transparentnosti i održivosti procjene rizika EU-a u prehrambenom lancu i o izmjeni uredbi (EZ) br. 178/2002, (EZ) br. 1829/2003, (EZ) br. 1831/2003, (EZ) br. 2065/2003, (EZ) br. 1935/2004, (EZ) br. 1331/2008, (EZ) br. 1107/2009 i (EU) 2015/2283 te Direktive 2001/18/EZ (SL L 231, 6.9.2019., str. 1.–28.)

VEZANI DOKUMENTI

Uredba (EU) 2017/745 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. travnja 2017. o medicinskim proizvodima, o izmjeni Direktive 2001/83/EZ, Uredbe (EZ) br. 178/2002 i Uredbe (EZ) br. 1223/2009 te o stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 90/385/EEZ i 93/42/EEZ (SL L 117, 5.5.2017., str. 1.–175.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Uredba (EU) 2015/2283 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o novoj hrani, o izmjeni Uredbe (EU) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 258/97 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe Komisije (EZ) br. 1852/2001 (SL L 327, 11.12.2015., str. 1.–22.)

Uredba (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 79/117/EEZ i 91/414/EEZ (SL L 309, 24.11.2009., str. 1.–50.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Uredba (EZ) br. 1331/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o uspostavi zajedničkog postupka odobravanja prehrambenih aditiva, prehrambenih enzima i prehrambenih aroma (SL L 354, 31.12.2008., str. 1.–6.)

Uredba (EZ) br. 1935/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. listopada 2004. o materijalima i predmetima koji dolaze u dodir s hranom i stavljanju izvan snage direktiva 80/590/EEZ i 89/109/EEZ (SL L 338, 13.11.2004., str. 4.–17.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Uredba (EZ) br. 1831/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. o dodacima hrani za životinje (SL L 268, 18.10.2003., str. 29.–43.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Uredba (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. o genetski modificiranoj hrani i hrani za životinje (SL L 268, 18.10.2003., str. 1.–23.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Posljednje ažuriranje 22.10.2019