Industrijske emisije

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Direktiva 2010/75/EU – o industrijskim emisijama

KOJI JE CILJ OVE DIREKTIVE?

Njome se utvrđuju pravila za sprečavanje ili, gdje to nije izvedivo, smanjenje industrijskih emisija u zrak, vodu i zemlju te za sprečavanje nastajanja otpada, kako bi se postigla visoka razina zaštite okoliša.

KLJUČNE TOČKE

Područje primjene

Dozvole

Posebna pravila

Direktivom se u zasebnim poglavljima utvrđuju minimalni zahtjevi za posebne sektore. Uključuje posebna pravila koja se odnose na:

Stavljanje izvan snage

Direktivom se izvan snage stavlja te zamjenjuje sedam već postojećih direktiva: Direktiva o integriranom sprečavanju i kontroli onečišćenja (Direktiva 2008/1/EZ), Direktiva o velikim uređajima za loženje (Direktiva 2001/80/EZ), Direktiva o spaljivanju otpada (Direktiva 2000/76/EZ), Direktiva o emisiji otapala (Direktiva 1999/13/EZ) i tri direktive o titan-dioksidu (78/176/EEZ, 82/883/EEZ, 92/112/EEZ).

OD KADA SE DIREKTIVA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 6. siječnja 2011. i trebala je stupiti na snagu u zemljama EU-a do 7. siječnja 2013.

POZADINA

KLJUČNI POJMOVI

Najbolje raspoložive tehnike (NRT-i): najučinkovitije tehnike za sprečavanje ili smanjivanje emisija koje su tehnički izvediva i ekonomski održive u sektoru.

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva 2010/75/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o industrijskim emisijama (integrirano sprečavanje i kontrola onečišćenja) (preinaka) (SL L 334, 17.12.2010., str. 17.–119.)

Naknadne izmjene i dopune Direktive 2010/75/EU uključene su u originalni dokument. Ovaj pročišćeni tekst ima samo dokumentarnu vrijednost.

VEZANI DOKUMENTI

Direktiva 2011/92/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 2011. O procjeni učinaka određenih javnih i privatnih projekata na okoliš (SL L 26, 28.1.2012., str. 1.–21.)

Vidjeti pročišćenu verziju.

Posljednje ažuriranje 30.06.2020