Očuvanje divljih ptica

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Direktiva 2009/147/EZ o očuvanju divljih ptica

ČEMU SLUŽI OVA DIREKTIVA?

KLJUČNE TOČKE

Mjere za ugrožene vrste

Zemlje EU moraju poduzeti mjere za održavanje ili vraćanje populacija ptičjih vrsta na razinu koja je u skladu s ekološkim, znanstvenim i kulturnim zahtjevima, uzimajući u obzir gospodarske i rekreacijske potrebe.

Mjere za sve ptičje vrste

Moraju se utvrditi mjere za očuvanje, održavanje ili ponovnu uspostavu dovoljne raznolikosti i veličine staništa* za sve ptičje vrste.

Ove mjere mogu obuhvaćati:

Posebne mjere

Opće mjere zaštite

Izlovljavanje ptica

Istraživanje

Zemlje EU-a trebaju promicati istraživanje u svrhu upravljanja, zaštite i mudrog korištenja divljih ptica u Europi (npr. za uspostavljanje nacionalnih popisa vrsta kojima prijeti izumiranje).

Izvješćivanje

OD KADA SE OVA DIREKTIVA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 15. veljače 2010. Direktiva 2009/147/EZ kodificira i zamjenjuje Direktivu 79/409/EEZ i njene naknadne izmjene.

POZADINA

Dodatne informacije potražite ovdje:

KLJUČNI POJMOVI

Stanište: prirodno područje ili vrsta okoliša u kojem normalno živi određena životinjska ili biljna vrsta.
Biotop: područje ujednačenih okolišnih uvjeta koji pružaju životni prostor za specifičan spoj životinja i biljaka.

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva 2009/147/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 30. studenoga 2009. o očuvanju divljih ptica (kodificirana verzija) (SL L 20, 26.1.2010., str. 7.–25.)

Naknadne izmjene Direktive 2009/147/EZ ugrađene su u izvorni tekst. Ovaj pročišćeni tekst namijenjen je isključivo dokumentiranju.

VEZANI DOKUMENTI

Uredba (EU) 2019/1010 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. lipnja 2019. o usklađivanju obveza izvješćivanja u području zakonodavstva povezanoga s okolišem te o izmjeni uredaba (EZ) br. 166/2006 i (EU) br. 995/2010 Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva 2002/49/EZ, 2004/35/EZ, 2007/2/EZ, 2009/147/EZ i 2010/63/EU Europskog parlamenta i Vijeća, uredaba Vijeća (EZ) br. 338/97 i (EZ) br. 2173/2005 te Direktive Vijeća 86/278/EEZ (SL L 170, 25.6.2019., str. 115.–127.)

Posljednje ažuriranje 28.05.2020