Zakon EU-a o gospodarenju otpadom

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Direktiva 2008/98/EZ o otpadu i stavljanju izvan snage određenih direktiva

ČEMU SLUŽI OVA DIREKTIVA?

KLJUČNE TOČKE

Direktiva 2008/98/EZ

Direktiva o izmjeni (EU) 2018/851

OTKADA SE OVA DIREKTIVA PRIMJENJUJE?

POZADINA

KLJUČNI POJMOVI

Nusproizvod: tvar ili predmet koji nastaju kao rezultat proizvodnog procesa čiji primarni cilj nije proizvodnja te tvari ili predmeta. Direktivom se postavljaju uvjeti u kojima se takva tvar ili predmet ne smatraju otpadom.
Programi proširene odgovornosti proizvođača: skup mjera koje poduzimaju zemlje EU-a kako bi osigurale da proizvođači proizvoda snose financijsku odgovornost ili financijsku i organizacijsku odgovornost za gospodarenje fazom otpada u životnom vijeku proizvoda.

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenoga 2008. o otpadu i stavljanju izvan snage određenih direktiva (SL L 312, 22.11.2008., str. 3.–30.)

Sukcesivne izmjene i dopune Direktive 2008/98/EZ uključene su u izvorni tekst. Ovaj pročišćeni tekst namijenjen je isključivo dokumentiranju.

VEZANI DOKUMENTI

Provedbena odluka Komisije (EU) 2019/1004 od 7. lipnja 2019. o utvrđivanju pravila za izračun, provjeru i dostavu podataka o otpadu u skladu s Direktivom 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Provedbene odluke Komisije C(2012) 2384 (SL L 163, 20.6.2019., str. 66.–100.)

Direktiva Komisije (EU) 2015/1127 od 10. srpnja 2015. o izmjeni Priloga II. Direktivi 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o otpadu i stavljanju izvan snage određenih direktiva (SL L 184, 11.7.2015., str. 13.–15.).

Odluka Komisije 2000/532/EZ od 3. svibnja 2000. koja zamjenjuje Odluku 94/3/EZ o popisu otpada u skladu s člankom 1. točkom (a) Direktive Vijeća 75/442/EEZ o otpadu i Odluku Vijeća 94/904/EZ o utvrđivanju popisa opasnog otpada u skladu s člankom 1. stavkom 4. Direktive Vijeća 91/689/EEZ o opasnom otpadu (SL L 226, 6.9.2000., str. 3.–24.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Posljednje ažuriranje 22.06.2020