Mreže za transport prirodnog plina

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Uredba (EZ) br. 715/2009 o uvjetima za pristup mrežama za transport prirodnog plina

ČEMU SLUŽI OVA UREDBA?

Njome se propisuju pravila za pristup:

Cilj je tih pravila nadvladati prepreke za natjecanje na tržištu EU-a za prirodni plin te osigurati njegovo neometano funkcioniranje.

KLJUČNE TOČKE

Uredbom se utvrđuje sljedeće:

Certificiranje operatora transportnih sustava

Nacionalna regulatorna tijela moraju obavijestiti Europsku komisiju o odlukama povezanima s certificiranjem operatora transportnih sustava. Komisija ima dva mjeseca da dostavi svoje mišljenje nacionalnom regulatornom tijelu. Tijelo tada donosi konačnu odluku u pogledu certificiranja operatora transportnog sustava. Objavljuju se odluka i mišljenje Komisije.

Stvaranje Europske mreže operatora transportnih sustava za plin (ENTSOG)

Operatori transportnog sustava za plin morali su Komisiji i Agenciji za suradnju energetskih regulatora (ACER) do 3. ožujka 2011 dostaviti nacrt statuta za ENTSOG, popis članova i nacrt poslovnika.

Zadaci ENTSOG-a u vezi s mrežnim kodeksima

Komisija se mora konzultirati s ACER-om i ENTSOG-om kako bi utvrdila godišnji popis prioriteta za razvoj niza pravila (znanih pod nazivom mrežni kodeksi). Ti se kodeksi razvijaju s pomoću neobvezujuće smjernice koje Komisiji predaje ACER. Kodeksi se posebice odnose na:

Zadatci ENTSOG-a

ENTSOG je odgovoran za donošenje:

Troškovi i tarife

Regulatorna tijela utvrđuju tarife ili metodologije za njihov izračun. Zemlje EU-a mogu donositi odluke u vezi s tarifama, kao što su dogovori o postupcima aukcije.

Usluge za pristup trećih strana

Upravljanje zagušenjem

OTKADA SE OVA UREDBA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 3. ožujka 2011. Ovom je uredbom izvan snage stavljena Uredba (EZ) br. 1775/2005. od 3. ožujka 2011.

POZADINA

Za više informacija vidjeti:

KLJUČNI POJMOVI

Transport: prijenos plina podzemnim plinovodima s područja proizvodnje krajnjim potrošačima.
Operator transportnih sustava: tijelo koje fiksnom infrastrukturom prenosi energiju kao što je prirodni plin na nacionalnoj ili regionalnoj razini,
Uravnoteživanje: izjednačene količine zaprimljenog i dostavljenog plina u društvo ili povučenog iz društva. Uravnoteživanje se može postizati svakodnevno, mjesečno ili sezonski, pri čemu se kazne općenito određuju za preveliku neravnotežu.
Upravljanje zagušenjem: do zagušenja dolazi kada transportni sustav nije dovoljan za prijenos snage u skladu s tržišnim željama. Upravljanje zagušenjem osigurava upotrebu dostupne snage bez narušavanja ograničenja sustava.

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (EZ) br. 715/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o uvjetima za pristup mrežama za transport prirodnog plina i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1775/2005 (SL L 211, 14.8.2009., str. 36.–54.)

Naknadne izmjene Provedbene uredbe (EZ) br. 715/2009 uključene su u izvorni tekst. Ovaj pročišćeni tekst ima samo dokumentarnu vrijednost.

VEZANI DOKUMENTI

Uredba Komisije 2017/459 od 16. ožujka 2017. o uspostavljanju mrežnih pravila za mehanizme raspodjele kapaciteta u transportnim sustavima za plin i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 984/2013 (SL L 72, 17.3.2017., str. 1.–28.)

Uredba Komisije (EU) 2017/460 od 16. ožujka 2017. o uspostavljanju mrežnih pravila o usklađenim strukturama transportnih tarifa za plin (SL L 72, 17.3.2017., str. 29.–56.)

Uredba Komisije (EU) 2015/703 od 30. travnja 2015. o uspostavi mrežnih pravila interoperabilnosti i razmjene podataka (SL L 113, 1.5.2015., str. 13.–26.)

Uredba Komisije (EU) br. 312/2014 od 26. ožujka 2014. o uspostavljanju mrežnih pravila o uravnoteženju plina transportnih mreža (SL L 91, 27.3.2014., str. 15.–35.)

Posljednje ažuriranje 05.07.2018