Smjernice za politike zapošljavanja

Smjernice Vijeća osiguravaju smjer koordinacije politika zapošljavanja država članica Europske unije (EU). Temeljem strateških ciljeva strategije Europa 2020., cilj tih smjernica je poduprijeti reforme za održivi rast koji pokreću znanje i inovacije.

AKT

Odluka Vijeća 2010/707/EU od 21. listopada 2010. o smjernicama za politike zapošljavanja država članica.

SAŽETAK

Države članice EU-a uzimaju smjernice politika zapošljavanja u obzir prilikom izrade nacrta svojih politika i definiranja nacionalnih ciljeva. Aktualne smjernice na snazi su do kraja 2014. godine.

Smjernice su povezane s općim smjernicama ekonomske politike, a zajedno čine integrirane smjernice za strategiju Europa 2020. Također podupiru godišnje Zajedničko izvješće o zapošljavanju EU-a.

Povećanje sudjelovanja na tržištu rada

EU ima za cilj povećati stopu zaposlenosti žena i muškaraca u dobi od 20 do 64 godine na 75 % do 2020. godine. U svojim politikama, države članice stoga moraju poticati sudjelovanje na tržištu rada mladih ljudi, starijih radnika, niskokvalificiranih radnika i legalnih migranata. One također moraju zapošljavanje učiniti privlačnijim - s naglaskom na fleksigurnost, mobilnost radnika i ravnotežu između posla i privatnog života - i promicati samozapošljavanje, poduzetništvo, te stvarati nova radna mjesta, uključujući i ona na području njege i zelenih radnih mjesta.

Razvoj kvalificirane radne snage

Produktivnost i mogućnost zapošljavanja radnika mogu se povećati razvojem novih vještina koje odgovaraju potrebama tržišta rada. Države članice moraju proširiti kapacitet sustava obrazovanja i osposobljavanja te ih prilagoditi društvenim trendovima u skladu s resursno učinkovitim gospodarstvom s niskim udjelom ugljika.

Mjere se moraju usredotočiti na kvalitetno osnovno obrazovanje, cjeloživotno učenje i osposobljavanje mora biti dostupno niskokvalificiranim i visokokvalificiranim radnicima.

Države članice također trebaju poticati mobilnost radne snage, sa sustavima za prepoznavanje stečenih vještina ljudi.

Poboljšanje sustava obrazovanja i osposobljavanja

Do 2020. godine rano napuštanje škole potrebno je smanjiti na manje od 10 %, a najmanje 40 % osoba od 30 do 34 godine trebalo bi završiti tercijarno ili ekvivalentno obrazovanje. Države članice moraju poticati cjeloživotno učenje, međunarodnu mobilnost nastavnika i učenika, razvoj kvalifikacijskih okvira za fleksibilne načine učenja i partnerstvo s poduzećima.

Borba protiv socijalne isključenosti

Strategija Europa 2020. promiče socijalnu uključenost i bori se protiv siromaštva da 20 milijuna ljudi više ne bi bilo suočeno s rizikom siromaštva i isključenosti.

Države članice trebale bi potaknuti zapošljavanje osoba koje su najudaljenije od tržišta rada kako bi osposobile ljude i borile se protiv siromaštva unatoč zaposlenju.

Nacionalne politike moraju jamčiti pristup povoljnim, održivim i visokokvalitetnim uslugama, uključujući i socijalni sektor. Također bi trebale modernizirati i poduprijeti socijalnu zaštitu i mirovinske sustave.

Konačno, države članice trebaju podržati socijalno gospodarstvo i socijalne inovacije, poticanje jednakih mogućnosti i suzbijanje diskriminacije.

REFERENCE

Akt

Dan stupanja na snagu

Rok za transponiranje u državama članicama

Službeni list

Odluka 2010/707/EU

21.10.2010.

-

SL L 308, 24.11.2010.

Zakon o izmjenama i dopunama

Datum stupanja na snagu

Rok za transponiranje u državama članicama

Službeni list

Odluka 2013/208/EU

22.4.2013.

-

SL L 118 od 22.4.2013.

Odluka 2014/322/EU

14.5.2014.

-

SL L 165 od 4.6.2014.

28.07.2014