Roditeljski dopust

SAŽETAK DOKUMENTA:

Revidirani Okvirni sporazum između europskih socijalnih partnera o roditeljskom dopustu – Direktiva Vijeća 2010/18/EU

SAŽETAK

ČEMU SLUŽI OVA DIREKTIVA?

Provodi revidirani Okvirni sporazum o roditeljskom dopustu koji su sklopili europski socijalni partneri 18. lipnja 2009.

KLJUČNE TOČKE

Radnici imaju pravo na roditeljski dopust na temelju rođenja ili posvojenja djeteta. Dopust je moguće ostvariti dok dijete ne navrši dob određenu nacionalnim pravom i/ili kolektivnim ugovorima, ali prije dobi od osam godina.

Direktiva se jednako primjenjuje na sve radnike, žene i muškarce, neovisno o vrsti ugovora o radu (na neodređeno vrijeme, na određeno vrijeme, na nepuno radno vrijeme ili ugovor o privremenom zapošljavanju).

Roditeljski dopust mora biti dodijeljen na razdoblje od najmanje četiri mjeseca kao individualno pravo obaju roditelja. Radnici bi u načelu trebali ostvariti dopust u cijelosti. Stoga dopust ne bi smio biti prenosiv s jednog roditelja na drugog. Međutim, takvi prijenosi mogu se odobriti pod uvjetom da svaki roditelj zadrži najmanje jedan od četiri mjeseca dopusta s namjerom poticanja više jednakog sudjelovanja obaju roditelja u roditeljskom dopustu. Direktivom se utvrđuju minimalni standardi tako bi zemlje EU-a mogle primijeniti ili uvesti povoljnije odredbe.

Uzimanje dopusta

Uvjeti pristupa dopustu i okolnosti uzimanja dopusta definirani su nacionalnim pravom i/ili kolektivnim ugovorima. Na primjer, zemlje EU-a i/ili socijalni partneri mogu:

osigurati davanje dopusta na puno ili skraćeno radno vrijeme, na unaprijed određene vremenske intervale ili prema sustavu kreditiranja putem dogovora o radnom vremenu, pri čemu treba voditi računa o potrebama poslodavaca i radnika;

pravo na roditeljski dopust dodijeliti ovisno o duljini trajanja službe, što ne smije prelaziti godinu dana. Kad je to primjereno, to se razdoblje izračunava uzimajući u obzir sve uzastopne ugovore na određeno vrijeme sklopljene s istim poslodavcem;

definirati okolnosti pod kojima poslodavac ima dopuštenje odgoditi dopust iz opravdanih razloga koji se tiču funkcioniranja organizacije;

odobriti posebna rješenja kako bi se osigurao pravilan rad malih poduzeća.

Radnici koji žele uzeti roditeljski dopust o tome moraju obavijestiti poslodavca. Rokovi obavješćivanja o dopustu utvrđuju se u svakoj zemlji EU-a uzimajući u obzir interese radnika i poslodavaca.

Direktivom se također potiču zemlje EU-a i/ili socijalni partneri da definiraju dodatne mjere i/ili specifične uvjete za uzimanje dopusta za roditelje posvajatelje i roditelje djece s invaliditetom ili s dugotrajnom bolešću.

Povratak na posao i sprečavanje diskriminacije

Nakon roditeljskog dopusta radnici imaju pravo na povratak na isti posao. Ako to nije moguće, poslodavac roditelju mora omogućiti jednakovrijedan ili sličan posao u skladu s njihovim ugovorom o radu ili o radnom odnosu.

Povrh navedenog, prava koja je radnik stekao ili stječe na datum kad započinje roditeljski dopust:

moraju ostati kakva jesu sve do završetka roditeljskog dopusta;

moraju se primijeniti na kraju dopusta kao i sve promjene proizašle iz nacionalnog prava, kolektivnih ugovora i/ili prakse.

Slično tome, radnici moraju biti zaštićeni od postupaka koji su za njih nepovoljniji ili od otpuštanja zbog prijavljene potrebe za uzimanjem roditeljskog dopusta ili zbog uzimanja roditeljskog dopusta.

Zemlje EU-a i/ili nacionalni socijalni partneri odlučuju o svim pitanjima s područja socijalne sigurnosti i prihoda povezanima s roditeljskim dopustom. Sporazum stoga ne sadržava pravila o plaćanju plaće ili naknade tijekom roditeljskog dopusta.

Konačno, po povratku s dopusta radnici moraju biti u mogućnosti na određeno vrijeme zatražiti promjene svojega radnog vremena i/ili rasporeda. Poslodavci moraju razmotriti i odgovoriti na te zahtjeve uzimajući u obzir potrebe poslodavaca i radnika.

Dopust zbog više sile (nepredviđenih okolnosti)

Radnici također mogu zatražiti dopust na temelju više sile zbog obiteljskih razloga. Takav je dopust moguće zatražiti osobito u slučajevima bolesti ili nesreće zbog kojih je prijeko potrebna žurna nazočnost zaposlene osobe.

OTKAD SE DIREKTIVA PRIMJENJUJE?

Stupila je na snagu 7. travnja 2010. Zemlje EU-a morale su je uključiti u nacionalno pravo do 8. ožujka 2012.

POZADINA

Ovaj sporazum prati Okvirni sporazum od 14 .prosinca 1995. o roditeljskom dopustu, koji je dobio pravni učinak donošenjem Direktive Vijeća 96/34/EZ.

Predstavlja sredstvo boljeg pomirenja radnikovih profesionalnih i roditeljskih odgovornosti i promicanja jednakog postupanja prema muškarcima i ženama.

Provedena je u skladu s člankom 155. stavkom 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije Direktivom Vijeća.

DOKUMENT

Direktiva Vijeća 2010/18/EU od 8. ožujka 2010. o provedbi revidiranog Okvirnog sporazuma o roditeljskom dopustu koji su sklopili BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP i ETUC te o stavljanju izvan snage Direktive 96/34/EZ (SL L 68, 18.3.2010., str. 13.–20.)

Sukcesivne izmjene, dopune i ispravci Direktive 2010/18/EU uključeni su u osnovni tekst. Ovaj pročišćeni tekst služi samo za orijentaciju.

Posljednje ažuriranje 09.11.2015