Zaštita prava i sloboda osoba s invaliditetom na međunarodnoj razini

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Odluka 2010/48/EZ o sklapanju Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom od strane Europske zajednice

KOJI JE CILJ ODLUKE I KONVENCIJE?

Odlukom se u ime Europske zajednice (sada EU-a) donosi Konvencija Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom koja je uključena u prilogu Odluci.

KLJUČNE TOČKE

Svrha je te međunarodne konvencije osigurati osobama s invaliditetom potpuno uživanje svih ljudskih prava i temeljnih sloboda.

U tu se svrhu Konvencija temelji na nizu načela:

Države potpisnice konvencije moraju poduzeti sve potrebne mjere da bi se osiguralo neprestano poštovanje tih načela. Također se obvezuju podupirati ekonomska, socijalna i kulturna prava osoba s invaliditetom.

Uz to, potrebno se savjetovati s osobama s invaliditetom pri razvoju i provedbi zakonodavstva i politika koji se na njih odnose.

Zaštita od diskriminacije

Zabranjena je bilo kakva diskriminacija zbog invalidnosti i osobe s invaliditetom imaju pravo na jednaku i učinkovitu pravnu zaštitu.

Konvencija sadrži posebna pravila, koja se odnose na dvije skupine populacije:

Države potpisnice konvencije obvezuju se na borbu protiv stereotipa i podizanje svijesti o sposobnostima osoba s invaliditetom.

Prava priznata Konvencijom

Konvencijom je utvrđen niz prava i sloboda koje imaju osobe s invaliditetom. U to spadaju:

Provedba Konvencije

Osobe s invaliditetom moraju biti uključene u svaku akciju međunarodne suradnje, posebno u partnerstvu s odgovarajućim međunarodnim i regionalnim organizacijama.

Zemlje moraju uspostaviti jednu ili više nacionalnih kontaktnih točaka, koje će biti odgovorne za provedbu Konvencije i informiranje javnosti o Konvenciji. Moraju biti uspostavljen nezavisni mehanizam za praćenje provedbe Konvencije. Civilno društvo mora biti potpuno uključeno u aktivnost praćenja.

Na kraju, svaka zemlja mora podnijeti sveobuhvatno izvješće o mjerama poduzetim za ispunjavanje svojih obveza u roku od dvije godine od pristupanja Konvenciji.

OTKAD SE ODLUKA I KONVENCIJA PRIMJENJUJU?

Odluka se primjenjuje od 26. studenoga 2009. Konvencija je stupila na snagu 3. svibnja 2008. te se primjenjuje u EU-u od 22. siječnja 2011.

POZADINA

Za više informacija vidjeti:

GLAVNI DOKUMENT

Odluka Vijeća 2010/48/EZ od 26. studenoga 2009. o sklapanju Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom od strane Europske zajednice (SL L 23, 27.1.2010., str. 35.–61.)

Posljednje ažuriranje 18.07.2018