Program obrazovanja i vještina za mlade ljude

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Komunikacija (COM(2010) 477 final) – Mladi u pokretu – oslobađanje potencijala mladih ljudi kako bi se u Europskoj uniji postigao pametan, održiv i uključiv rast

KOJI JE CILJ OVE KOMUNIKACIJE?

Njome se želi donijeti sveobuhvatan paket političkih inicijativa o obrazovanju i zapošljavanju mladih ljudi u Europskoj uniji (EU). Inicijativa je poznata pod nazivom Mladi u pokretu, a dio je strategije Europa 2020. za pametan, održiv i uključiv rast.

KLJUČNE TOČKE

POZADINA

Kako bi se ispunio cilj strategije Europa 2020. o povećanju opće stope zaposlenosti osoba u dobi od 20 do 64 godina na 75 %, ključno je smanjiti visoku stopu nezaposlenosti mladih ljudi. U 2014. godini nezaposleno je bilo gotovo pet milijuna mladih ljudi (mlađih od 25 godina). Navedeno predstavlja stopu nezaposlenosti od 21,7 %, više od dvaput veću od stope nezaposlenosti odraslih. Nadalje, 7,5 % Europljana u dobi od 15 do 24 godina nisu nikada ni bili zaposleni te nisu završili obrazovanje ili obuku.

Za više informacija pogledajte:

GLAVNI DOKUMENT

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija: Mladi u pokretu – Inicijativa za oslobađanje potencijala mladih ljudi kako bi se u Europskoj uniji postigao pametan, održiv i uključiv rast (COM(2010) 477 final, 15.9.2010.)

VEZANI DOKUMENTI

Zaključci Vijeća od 19. studenoga 2010. o inicijativi „Mladi u pokretu” – integrirani pristup kao odgovor na izazove s kojima se suočavaju mladi ljudi (SL C 326, 3.12.2010., str. 9.–11.)

Preporuka Vijeća od 28. lipnja 2011. – „Mladi u pokretu” – promicanje mobilnosti učenja za mlade (SL C 199, 7.7.2011., str. 1.–5.)

Posljednje ažuriranje 20.10.2016