Europska zaklada za osposobljavanje (ETF)

Europska zaklada za osposobljavanje (ETF) djeluje u kontekstu politika Europske unije (EU) u području vanjskih odnosa, nastojeći pomoći zemljama nečlanicama EU-a kako bi poboljšale razvoj svog ljudskog kapitala. Ona time nastoji potaknuti pristup cjeloživotnom učenju i razvoj vještina i sposobnosti.

DOKUMENT

Uredba (EZ) br. 1339/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o osnivanju Europske zaklade za osposobljavanje (preinačena).

SAŽETAK

Ovom uredbom definira se Europska zaklada za osposobljavanje (ETF) i stavlja izvan snage Uredba (EEZ) br. 1360/90, kojom je ona bila ustanovljena. Zaklada djeluje u okruženju politika Europske unije (EU) u području vanjskih odnosa, nastojeći promicati razvoj sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u sljedećim partnerskim državama:

Zaklada osigurava pomoć tim državama u poboljšanju vještina i sposobnosti njihovih građana. To se sastoji od sudjelovanja u procesu reformi s ciljem razvoja početnog i trajnog strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, kao i olakšavanja pristupa istima. ETF također pomaže u promicanju mobilnosti, suradnje između obrazovnih institucija i poduzeća, kao i pri razmjeni iskustava i informacija između zemalja EU-a.

U promicanju razvoja sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u državama partnerima, funkcije zaklade točnije se sastoje od:

Prilikom obavljanja svojih zadaća, zaklada bi trebala surađivati s drugim nadležnim tijelima EU-a, posebice s Europskim centrom za razvoj strukovnog osposobljavanja (Cedefop), kao i predstavnicima europskih socijalnih partnera i nadležnim međunarodnim organizacijama kada je to primjenjivo.

ETF je neprofitna zaklada koja ima pravnu osobnost. Sjedište joj je u Torinu u Italiji.

Struktura

Upravni odbor ETF-a sastoji se od po jednog predstavnika iz svake zemlje EU-a, tri predstavnika Komisije, tri stručnjaka koja imenuje Europski parlament i tri predstavnika država partnera koje imenuje Komisija. Samo predstavnici zemalja EU-a članica i Komisije imaju pravo glasa, i to predstavnici država članica svaki po jedan glas, a predstavnici Komisije imaju jedan zajednički glas. Jedan od predstavnika Komisije predsjeda Odborom te saziva njegovo zasjedanje najmanje jednom godišnje. Mandat Odbora je pet godina, a može se jednom obnoviti.

Upravni odbor je odgovoran za izradu godišnje procjene troškova i prihoda, kao i za usvajanje godišnjeg programa rada, nacrta plana radnih mjesta, konačnog proračuna, godišnjeg izvješća o aktivnostima, poslovnika i financijskih pravila. Ima ovlast imenovati i razriješiti direktora, te produljiti njegov/njezin mandat.

Direktor se imenuje na mandat od pet godina s popisa kandidata koji predlaže Komisija. Mandat se može obnoviti jednom na najviše tri godine. Direktor je zakonski zastupnik zaklade i odgovoran je za administrativno upravljanje njome. On/a je također odgovoran/odgovorna za pripremu i organizaciju rada Upravnog odbora, kao i za provedbu njegovih odluka. Osim toga, zadatak direktora je provedba godišnjeg programa rada i proračuna zaklade.

Financijska sredstva ETF-a prvenstveno se sastoje od subvencije iz općeg proračuna EU-a i uplata zaprimljenih za obavljene usluge. Završni financijski izvještaj zaklade, godišnja izvješća o aktivnostima i poslovnik javno se objavljuju.

Pozadina

Nakon usvajanja, Uredba (EEZ) br. 1360/90 kojom je osnovan ETF nekoliko je puta izmijenjena. S obzirom na dodatne izmjene te zbog jasnoće, uredba je stavljena izvan snage i zamijenjena Uredbom (EZ) br. 1339/2008.

REFERENCE

Dokument

Dan stupanja na snagu

Rok za transponiranje u državama članicama

Službeni list Europske unije

Uredba (EZ) br. 1339/2008

20.1.2009.

-

SL L 354, 31.12.2008., str. 82.-93.

Posljednje ažuriranje 10.09.2015