Europska unija i prava djece

SAŽETAK DOKUMENTA:

Program EU-a za prava djeteta – COM(2011) 60 završna verzija

SAŽETAK

ČEMU SLUŽI OVA KOMUNIKACIJA?

Ona predstavlja program jačanja i zaštite prava djece kao što je propisano u načelima Povelje o temeljnim pravima EU-a i Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima djeteta (UNCRC). Sve politike EU-a koje imaju utjecaj na djecu trebaju poštovati njihova prava.

KLJUČNE TOČKE

Prava djece trebaju biti sastavni dio izrade politika EU-a. To znači da je „provjera temeljnih prava” dio svakog nacrta zakonodavnog akta.

Različiti sustavi pravosuđa u EU-u moraju postati prilagođeniji djeci. To se primjenjuje:

na sporove iz područja obiteljskog prava;

na registraciju dokumenata;

na skrbništvo;

na kaznene i zatvorske postupke;

na građanski status; i

na ponašanje prema djeci kao ranjivim svjedocima.

Najranjivijoj djeci potrebna je zaštita bez obzira na to jesu li ona

osobe s invaliditetom;

u opasnosti od siromaštva;

žrtve seksualnog iskorištavanja ili trgovine ljudima;

tražitelji azila; ili

prepuštena sama sebi.

Potrebno je pružiti savjete iskusnim i izvježbanim stručnjacima koji mogu pomoći djeci da se nose s traumama koje su iskusili, kako bi razumjeli prava i potrebe različitih dobnih skupina.

Posebna pozornost trebala bi biti na raspolaganju romskoj djeci u EU-u jer su ona posebno ranjiva i izložena riziku.

EU ima telefonsku liniju (br.: 116 000) za nestalu djecu.

EU se zalaže za provođenje prava djece u cijelom svijetu kako bi ih zaštitio od prijetnji kao što su nasilje, dječji rad, oružani sukobi i seksualni turizam.

EU osigurava

da su djeca upoznata sa svojim pravima;

da mogu izraziti svoje mišljenje;

da ih se savjetuje i sasluša; te

da dobivaju informacije o politikama EU-a koje bi mogle utjecati na njih.

POZADINA

Zaštita prava djeteta prepoznata je u Ugovoru o Europskoj uniji (članak 3. stavak 3.) i u Povelji EU-a o temeljnim pravima (članak 24.).

DOKUMENT

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija: Program EU-a za prava djeteta (COM(2011) 60 završna verzija od 15.2.2011.)

Posljednje ažuriranje 25.01.2016