Označivanje hrane

SAŽETAK DOKUMENTA:

Uredba (EU) br. 1169/2011 – informiranje potrošača o hrani

SAŽETAK

Slobodan protok sigurne i zdrave hrane u Europskoj uniji (EU) znatno pridonosi zdravlju i dobrobiti građana i ključni je aspekt jedinstvenog tržišta. Uz osiguravanje visoke razine zaštite zdravlja, pravo EU-a osigurava da potrošači budu informirani pri odabiru hrane koju kupuju i jedu.

ČEMU SLUŽI OVA UREDBA?

Potrošačima jamči pravo na primjerene informacije uspostavljajući opća načela, zahtjeve i odgovornosti za označivanje hrane koju konzumiraju. Pruža dovoljnu fleksibilnost kako bi odgovarala na budući razvoj sektora hrane. Spaja prethodno zakonodavstvo, Direktive 2000/13/EZ o označivanju hrane i 90/496/EEZ o označivanju hranjive vrijednosti.

KLJUČNE TOČKE

Ovo se zakonodavstvo primjenjuje na subjekte u poslovanju u svim fazama prehrambenog lanca i na svu hranu namijenjenu za krajnju konzumaciju. To uključuje hranu koju nude ili koja je namijenjena za opskrbu objektima javne prehrane.

Proizvođač koji pod svojim imenom stavlja hranu na tržište odgovoran je za pružanje potrebnih informacija i osiguravanje njihove točnosti. Ako proizvođači imaju sjedište izvan EU-a, odgovornost je na uvozniku.

Neke su informacije obvezne. One uključuju naziv hrane, popis sastojaka, neto količinu, „upotrijebiti do datuma”, upute za upotrebu ako su potrebne, ime i adresu subjekta u poslovanju hranom i nutritivnu deklaraciju.

Obvezne informacije moraju bez dodatnog troška biti dostupne potrošačima koji koriste prekogranično trgovanje za kupnju hrane i to prije same kupnje.

Stvarna alkoholna jakost mora se navesti za pića koja sadrže više od 1,2 % volumena alkohola.

Dodatne obvezne informacije moraju se navesti za određene vrste hrane poput onih koje sadrže sladila, amonijevu sol ili visoki udjel kofeina.

Neto količina hrane i tekućina izražava se u litrama, centilitrima, mililitrima, kilogramima ili gramima.

Određena hrana isključena je iz obvezne nutritivne deklaracije, poput začinskog bilja, začina, aroma i biljnih čajeva.

Na ostaloj hrani, poput svježeg voća i povrća, gazirane vode, octa te na mliječnim proizvodima poput sira, maslaca, vrhnja i fermentiranog mlijeka, nije potrebno navesti popis sastojaka.

Informacije o hrani ne bi smjele obmanjivati javnost ukazivanjem na posebne karakteristike ili pripisivanjem učinaka koje ta hrana nema. Informacije o hrani moraju biti točne, jasne i lako razumljive potrošaču.

OTKAD SE UREDBA PRIMJENJUJE?

Od 13. prosinca 2014., uz iznimku uvođenja nutritivne deklaracije (od 13. prosinca 2016.) i posebnih zahtjeva vezanih uz oznaku „mljevenog mesa” koja se primjenjuje od 1. siječnja 2014.

POZADINA

Informiranje potrošača o hrani – zakonodavstvo na mrežnoj stranici Europske komisije.

DOKUMENT

Uredba (EU) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 25 listopada 2011. o informiranju potrošača o hrani, izmjeni uredbi (EZ) br. 1924/2006 i (EZ) br. 1925/2006 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Direktive Komisije 87/250/EEZ, Direktive Vijeća 90/496/EEZ, Direktive Komisije 1999/10/EZ, Direktive 2000/13/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva Komisije 2002/67/EZ i 2008/5/EZ i Uredbe Komisije (EZ) br. 608/2004 (SL L 304 od 22.11.2011., str. 18.–63.)

Sukcesivne izmjene i dopune Uredbe (EZ) br. 1169/2011 uključene su u izvorni tekst. Ovaj pročišćeni tekst ima samo dokumentarnu vrijednost.

Posljednje ažuriranje 23.11.2015