Osiguravanje sigurnosti igračaka u Europskoj uniji

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Direktiva 2009/48/EZ o sigurnosti igračaka

ČEMU SLUŽI OVA DIREKTIVA?

Njome se utvrđuju sigurnosni zahtjevi koje igračke dostupne u EU-u moraju ispunjavati. Ti su zahtjevi namijenjeni osiguravanju visoke razine zdravlja i sigurnosti, zaštite javnosti i okoliša te jamčenju slobode kretanja igračaka u EU-u.

Utvrđuju se posebne odgovornosti različitih subjekata u lancu nabave od proizvođača do uvoznika/trgovca na malo/distributera.

KLJUČNE TOČKE

OTKADA SE OVA DIREKTIVA PRIMJENJUJE?

Stupila je na snagu 20. srpnja 2009. i morala se primijeniti u zemljama EU-a od 20. srpnja 2011. (izuzev za pravila o kemikalijama, koja su se morala primijeniti od 20. srpnja 2013.).

POZADINA

Za više informacija vidjeti:

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva 2009/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 18. lipnja 2009. o sigurnosti igračaka (SL L 170, 30.6.2009., str. 1.–37.)

Sukcesivne izmjene Direktive 2009/48/EZ uključene su u originalni tekst. Ovaj pročišćeni tekst namijenjen je isključivo dokumentiranju.

VEZANI DOKUMENTI

Direktiva Komisije (EU) 2018/725 оd 16. svibnja 2018. o izmjeni točke 13. dijela III. Priloga II. Direktivi 2009/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o sigurnosti igračaka u pogledu kroma (VI) radi prilagodbe tehničkom i znanstvenom napretku (SL L 122, 17.5.2018., str. 29.–31.)

Direktiva Komisije (EU) 2017/898 оd 24. svibnja 2017. o izmjeni, za potrebe donošenja posebnih graničnih vrijednosti za kemikalije koje se koriste u igračkama, Dodatka C Prilogu II. Direktivi 2009/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o sigurnosti igračaka u pogledu bisfenola A (SL L 138, 25.5.2017., str. 128.–130.)

Direktiva Komisije (EU) 2017/774 оd 3. svibnja 2017. o izmjeni, za potrebe donošenja posebnih graničnih vrijednosti za kemikalije koje se koriste u igračkama, Dodatka C Prilogu II. Direktivi 2009/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o sigurnosti igračaka, u pogledu fenola (SL L 115, 4.5.2017., str. 47.–49.)

Direktiva Vijeća (EU) 2017/738 od 27. ožujka 2017. o izmjeni, radi prilagodbe tehničkom napretku, Priloga II. Direktivi 2009/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o sigurnosti igračaka u pogledu olova (SL L 110, 27.4.2017., str. 6.–8.)

Uredba (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa, o izmjeni i stavljanju izvan snage Direktive 67/548/EEZ i Direktive 1999/45/EZ i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 (SL L 353, 31.12.2008., str. 1.–1355.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Uredba (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) i osnivanju Europske agencije za kemikalije te o izmjeni Direktive 1999/45/EZ i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 793/93 i Uredbe Komisije (EZ) br. 1488/94 kao i Direktive Vijeća 76/769/EEZ i direktiva Komisije 91/155/EEZ, 93/67/EEZ, 93/105/EZ i 2000/21/EZ (SL L 396, 30.12.2006., str. 1.-849.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Posljednje ažuriranje 20.07.2018