Izuzeća za vertikalne sporazume o nabavi i distribuciji

 

SAŽETAK DOKUMENATA:

Uredba (EU) br. 330/2010 – primjena Ugovora o funkcioniranju Europske unije na kategorije vertikalnih sporazuma i usklađenih djelovanja

Članak 101. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU)

ČEMU SLUŽE UREDBA I ČLANAK 101. UFEU-A?

Člankom 101. stavkom 1. UFEU-a zabranjuju se sporazumi koji mogu utjecati na trgovinu među zemljama EU-a i koji sprječavaju, ograničavaju ili narušavaju tržišno natjecanje. Međutim, sporazumi iz kojih proizlaze koristi kako bi se prevladali protutržišni učinci izuzeti su iz te zabrane na temelju članka 101. stavka 3. UFEU-a.

Uredbom se daju skupna izuzeća od članka 101. stavka 1. UFEU-a za vertikalne sporazume* koji ispunjavaju određene zahtjeve. Ti sporazumi mogu, na primjer, pomoći proizvođaču da uđe na novo tržište ili izbjegne situaciju u kojoj se jedan distributer „besplatno okorištava” promidžbenim naporima drugog distributera ili dopušta dobavljaču da amortizira ulaganje za određenog klijenta.

KLJUČNE TOČKE

Zahtjevi za primjenu Uredbe

Prije izuzeća određenog vertikalnog sporazuma iz članka 101. stavka 1. UFEU-a moraju biti ispunjeni određeni zahtjevi:

Stroga ograničenja

Postoji pet ograničenja zbog kojih se cjelokupni sporazum izuzima od pogodnosti iz Uredbe, čak i ako su tržišni udjeli dobavljača i kupca ispod 30 %. Oni se smatraju strogim ograničenjima tržišnog natjecanja zbog vjerojatnosti da će štetiti potrošačima. U većini slučajeva bit će zabranjeni i smatra se da je malo vjerojatno da vertikalni sporazumi koji ih sadržavaju ispunjavaju uvjete iz članka 101. stavka 3. UFEU-a:

Gornja granica tržišnog udjela od 30 %

Vertikalni sporazum obuhvaćen je ovom Uredbom ako ni dobavljač ni kupac robe ili usluga nemaju tržišni udio veći od 30 %. Za dobavljača je za primjenu skupnog izuzeća odlučujući tržišni udio koji ima na relevantnom tržištu opskrbe, tj. tržištu na kojem prodaje robu ili usluge. Za kupca je za primjenu Uredbe odlučujući tržišni udio koji ima na relevantnom tržištu kupnje, tj. tržištu na kojem kupuje robu ili usluge.

Ograničenja koja se ne mogu izuzeti

Uredba se primjenjuje na sva vertikalna ograničenja koja nisu ona prethodno navedena. Međutim, njome se nameću posebni uvjeti za tri vertikalna ograničenja:

Kada ti uvjeti nisu ispunjeni, ta se vertikalna ograničenja isključuju iz izuzeća iz Uredbe. Međutim, Uredba se i dalje primjenjuje na preostali dio vertikalnog sporazuma ako taj dio može funkcionirati neovisno od vertikalnih ograničenja koja nisu izuzeta.

Europska komisija objavila je i smjernice o vertikalnim ograničenjima. U njima se opisuje pristup prema vertikalnim sporazumima koji nisu obuhvaćeni Uredbom.

OTKAD SE OVA UREDBA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 1. lipnja 2010. i istječe 31. svibnja 2022.

POZADINA

Za više informacija vidjeti:

KLJUČNI POJMOVI

Vertikalni sporazumi: sporazumi o prodaji i kupnji robe ili usluga među poduzećima koja djeluju na različitim razinama proizvodnog ili distribucijskog lanca, na primjer, sporazumi o distribuciji između proizvođača i trgovaca na veliko ili malo.

GLAVNI DOKUMENTI

Uredba Komisije (EU) br. 330/2010 od 20. travnja 2010. o primjeni članka 101. stavka 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na kategorije vertikalnih sporazuma i usklađenih djelovanja (SL L 102, 23.4.2010., str. 1.–7.)

Pročišćene verzije Ugovora o funkcioniranju Europske unije – Dio treći – Politike i unutarnja djelovanja Unije – Glava VII. – Zajednička pravila o tržišnom natjecanju, oporezivanju i usklađivanju zakonodavstava – Poglavlje 1. – Pravila o tržišnom natjecanju – Odjeljak 1. – Pravila koja se primjenjuju na poduzetnike – Članak 101. (bivši članak 81. UEZ-a) (SL C 202, 7.6.2016., str. 88.–89.)

VEZANI DOKUMENT

Smjernice o vertikalnim ograničenjima (SL C 130, 19.5.2010., str. 1.–46.)

Posljednje ažuriranje 08.01.2019