Europski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Uredba (EZ) br. 1920/2006 o Europskom centru za praćenje droga i ovisnosti o drogama

ČEMU SLUŽI OVA UREDBA?

Njome se revidira i stavlja izvan snage Uredba (EEZ) br. 302/93 kojom je izvorno uspostavljen Europski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA).

Njome se proširuje uloga Centra na aspekte praćenja, primjerice novih trendova u uporabi droga, osobito uporabe više vrsta droga (kada se nedopuštene droge konzumiraju u kombinaciji s dopuštenim drogama ili lijekovima.).

Uredba je izmijenjena Uredbom (EU) 2017/2101 u pogledu razmjene informacija i sustava ranog upozoravanja o novim psihoaktivnim tvarima* te o postupku procjene njihova rizika.

KLJUČNE TOČKE

Centar:

Njezini su glavni ciljevi:

Prioritetna područja

Centar je usredotočen na sljedeće:

Mreža Reitox

Da bi ostvarila svoj glavni zadatak pružanja pouzdanih i usporedivih informacija o drogama, EMCDDA je razvila poseban alat za ujednačeno prikupljanje nacionalnih podataka putem mreže Reitox.

Reitox povezuje nacionalne informacijske sustave o drogama i glavno je sredstvo kojim EMCDDA razmjenjuje podatke i metodološke informacije o drogama i ovisnosti o drogama u EU-u.

Podacima prikupljenima kroz mrežu Reitox također se koristi za:

Mreža se sastoji od po jedne kontaktne točke za svaku zemlju EU-a koja sudjeluje u EMCDDA-i i kontaktne točke za Komisiju.

Pojačani nadzor i postupak procjene rizika

Uredbom (EU) 2017/2101 zahtijeva se od zemalja EU-a da osiguraju da njihove nacionalne kontaktne točke i nacionalne jedinice Europola pružaju centru informacije koje prikupljaju o novim psihoaktivnim tvarima.

EMCDDA, u suradnji s Europolom, sređuje, analizira i procjenjuje informacije te ih pravodobno priopćuje nacionalnim kontaktnim točkama, nacionalnim jedinicama Europola te Komisiji. Time se osigurava da svi oni što je prije moguće prime informacije potrebne za rano upozoravanje i omogućuje Centru da izradi početno izvješće o novim psihoaktivnim tvarima kada postoji zabrinutost da tvar može predstavljati zdravstvene ili socijalne rizike na razini EU-a.

U roku od dva tjedna od primitka početnog izvješća, Komisija može zahtijevati od Centra procjenu potencijalnih rizika koje predstavljaju nove psihoaktivne tvari i izradu izvješća o procjeni rizika. Centar mora podnijeti izvješće o procjeni rizika u roku od šest tjedana od podnošenja zahtjeva Komisije. Na temelju postupka procjene rizika, Komisija odlučuje treba li dotičnu novu psihoaktivnu tvar uključiti u definiciju „droge” u skladu s postupkom prema Okvirnoj odluci Vijeća 2004/757/PUPKaznena djela i sankcija – trgovina drogom

Organizacija i djelovanje

Osnovan 1993. u Lisabonu (Portugal), Centar, koji je jedna od decentraliziranih agencija EU-a, sastoji se od upravnog odbora kojemu pomaže:

Centar usko surađuje s nacionalnim kontaktnim točkama mreže Reitox i s ostalim partnerskim organizacijama. Svoje zadatke provodi u skladu sa svojom strategijom kojom se definiraju glavni ciljevi njegova rada za specifično razdoblje. Njegova strategija, koja traje do 2025., i program rada za razdoblje 2018.–2020. nastoje pridonijeti sigurnijoj i zdravijoj Europi. Program se usredotočuje na:

Centar također povećava svoju potporu Europskom projektu školskih anketa o alkoholu i drogama te tijekom trogodišnjeg razdoblja planira:

OTKAD SE OVA UREDBA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 16. siječnja 2007. Uredba (EU) br. 1920/2006 revidirala je i zamijenila Uredbu (EEZ) br. 302/93 (i njezine naknadne izmjene).

POZADINA

Za više informacija vidjeti:

KLJUČNI POJMOVI

Psihoaktivna tvar: tvar u čistom obliku ili pripravku koja nije obuhvaćena Jedinstvenom konvencijom Ujedinjenih naroda o opojnim drogama iz 1961., kako je izmijenjena Protokolom iz 1972., ili Konvencijom Ujedinjenih naroda o psihotropnim tvarima iz 1971., ali može predstavljati rizik za zdravlje ili društvo sličan onom koji predstavljaju tvari obuhvaćene tim konvencijama. To su tvari koje utječu na psihu kada se progutaju.

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (EZ) br. 1920/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o Europskom centru za praćenje droga i ovisnosti o drogama (preinačena) (SL L 376, 27.12.2006., str. 1.–13.)

Sukcesivne izmjene Uredbe (EZ) br. 1920/2006 uključene su u originalni dokument. Ovaj pročišćeni tekst ima samo dokumentarnu vrijednost

VEZANI DOKUMENT

Okvirna odluka Vijeća 2004/757/PUP od 25. listopada 2004. o utvrđivanju minimalnih odredaba vezanih za elemente kaznenih djela i sankcija u području nezakonite trgovine drogom (SL L 335, 11.11.2004., str. 8.–11.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Posljednje ažuriranje 11.01.2019