Rizik od eksplozivnih atmosfera

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Direktive 1999/92/EZ – minimalni zahtjevi za poboljšanje sigurnosti i zaštite zdravlja radnika potencijalno izloženih riziku od eksplozivnih atmosfera

ČEMU SLUŽI OVA DIREKTIVA?

KLJUČNE TOČKE

U Direktivi se od poslodavca zahtijeva da:

Radna mjesta koja su prije 30. lipnja 2003. već bila u uporabi i koja su sadržavala mjesta gdje se mogu pojaviti eksplozivne atmosfere morala su zadovoljiti minimalne zahtjeve u roku od tri godine od tog datuma.

Direktiva sadržava tri priloga koji se odnose:

U 2003. Europska komisija izdaje neobvezni vodič dobre prakse za provedbu Direktive. Upotrebljava se uz direktivu o opremi i zaštitnim sustavima namijenjenima za uporabu u potencijalno eksplozivnim atmosferama. Države članice EU-a trebaju osigurati da su relevantne informacije dostupne poslodavcima i uputiti ih na taj vodič dobre prakse.

Direktivom 2007/30/EZ pojednostavljeni su zahtjevi za izvješćivanje Komisije o provedbi Direktive 89/391/EEZ i njezinih različitih pojedinačnih direktiva. Države članice EU-a sada svakih pet godina moraju pripremiti jedinstveno izvješće o provedbi svih tih direktiva.

OTKADA SE OVA DIREKTIVA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 28. siječnja 2000. i trebala je stupiti na snagu u državama članicama EU-a do 30. lipnja 2003.

POZADINA

Za više informacija vidjeti:

KLJUČNI POJMOVI

Eksplozivna atmosfera: smjesa zraka i zapaljivih tvari u atmosferskim uvjetima, u obliku plinova, para, aerosola ili prašina, u kojoj se nakon što je došlo do zapaljenja, izgaranje širi na cijelu nezapaljenu smjesu.

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva 1999/92/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 1999. o minimalnim zahtjevima za poboljšanje sigurnosti i zaštite zdravlja radnika potencijalno izloženih riziku od eksplozivnih atmosfera (15. pojedinačna direktiva u smislu članka 16. stavka 1. Direktive 89/391/EEZ) (SL L 23, 28.1.2000., str. 57.–64.)

Sukcesivne izmjene Direktive 1999/92/EZ uključene su u originalni tekst. Ova pročišćena verzija ima samo dokumentarnu vrijednost.

VEZANI DOKUMENTI

Direktiva 2014/34/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na opremu i zaštitne sustave namijenjene za uporabu u potencijalno eksplozivnim atmosferama (preinačeno) (SL L 96, 29.3.2014., str. 309.–356.)

Direktiva Vijeća 89/391/EEZ od 12. lipnja 1989. o uvođenju mjera za poticanje poboljšanja sigurnosti i zdravlja radnika na radu (SL L 183, 29.6.1989., str. 1.–8.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Posljednje ažuriranje 26.11.2018