Izloženost karcinogenim ili mutagenim tvarima

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Direktiva 2004/37/EZ – zaštita radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenim ili mutagenim tvarima na radu

ČEMU SLUŽI OVA DIREKTIVA?

Njezin je cilj utvrditi minimalne zahtjeve za zaštitu radnika od rizika za njihovo zdravlje i sigurnost koji se pojavljuju ili bi se mogli pojaviti zbog izloženosti karcinogenim* i mutagenim tvarima* na radu. Kako bi se smanjili rizici povezani s takvom izloženošću zdravlja i sigurnosti radnika, utvrđene su preventivne i zaštitne mjere, kao i ograničenja izloženosti.

KLJUČNE TOČKE

Područje primjene

Ova se direktiva primjenjuje na tvar ili mješavinu koja ispunjava kriterije razvrstavanja u skupinu 1.A ili 1.B karcinogenih tvari ili skupinu 1.A ili 1.B mutagenih tvari u rasplodnim stanicama navedenima u Prilogu I. Uredbi (EZ) br. 1272/2008 (Razvrstavanje, pakiranje i označivanje kemikalija i njihovih smjesa). Nadalje, primjenjuje se na karcinogene tvari, smjese ili postupke navedene u Prilogu I. Direktivi, kao i na tvari ili mješavine koje se oslobađaju postupkom navedenim u tom Prilogu. Nakon izmjene Direktive 2017. taj Prilog sastoji se od 6 stavki:

Ova se direktiva ne primjenjuje na radnike koji su izloženi jedino radijaciji, koje obuhvaća Ugovor o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju.

Primjenjuje se na radnike izložene azbestu kada su njegova pravila povoljnija za zdravlje i sigurnost na radu od pravila Direktive 2009/148/EZ (Zaštita radnika od izloženosti azbestu).

Direktiva 89/391/EEZ (Zdravlje i sigurnost na radu – opća pravila) primjenjuje se u cijelosti, ne dovodeći u pitanje obvezujuća i/ili specifičnija pravila iz ove direktive.

Određivanje izloženosti i procjena rizika

U slučaju obavljanja posla koji bi mogao uključivati rizik zbog izloženosti karcinogenim ili mutagenim tvarima, potrebno je redovito ustanovljivati vrstu, stupanj i trajanje izloženosti radnika, kako bi se mogla procijeniti opasnost za zdravlje i sigurnost radnika i utvrditi mjere koje je potrebno donijeti. Mora se voditi računa o svim putovima izloženosti, uključujući apsorpciju u i/ili kroz kožu. Posebna pažnja mora se posvetiti svim radnicima koji su izloženi posebnom riziku.

Direktiva 2014/27/EU usklađuje Direktivu 2004/37/EZ s Uredbom (EZ) br. 1272/2008 kojom je uspostavljen novi sustav razvrstavanja, označivanja i pakiranja tvari i smjesa u EU-u, utemeljen na Globalno usklađenom sustavu razvrstavanja i označavanja kemikalija na međunarodnoj razini.

Direktivom (EU) 2017/2398 ažurira se Direktiva 2004/37/EZ i to:

OBVEZE POSLODAVCA

Smanjivanje i zamjena

Poslodavac mora smanjiti uporabu karcinogene ili mutagene tvari, posebno tako da je, ako je to tehnički moguće, zamijeni s tvari, pripravkom ili postupkom, koji nisu opasni ili su manje opasni.

Prevencija i smanjivanje izlaganja

Ako zamjena karcinogene ili mutagene tvari nije moguća, poslodavac mora osigurati da se karcinogena ili mutagena tvar proizvodi i koristi u zatvorenom sustavu. Ako to tehnički nije moguće, poslodavci moraju osigurati da se razina izloženosti radnika smanji na što je tehnički moguće nižu razinu.

Izloženost ne smije prijeći graničnu vrijednost utvrđenu u Prilogu III.

Pri svakoj uporabi karcinogene ili mutagene tvari, poslodavac mora primjenjivati više mjera.

Obavješćivanje nadležnog tijela

Poslodavci moraju nadležnom tijelu na njegov zahtjev dostaviti odgovarajuće podatke o, primjerice, razlozima za uporabu karcinogenih ili mutagenih tvari, poduzetim preventivnim mjerama ili broju izloženih radnika.

Nepredviđeno izlaganje

U slučaju nepredviđenog događaja ili nezgode, koja može uzrokovati neuobičajenu izloženost radnika, poslodavac o tome mora obavijestiti radnike. Radnici moraju nositi zaštitnu odjeću i osobnu opremu za zaštitu, a izloženost mora biti strogo ograničena na najkraće moguće vrijeme i jedino radnici koji su prijeko potrebni za izvođenje radova smiju raditi na pogođenom području.

Predvidivo izlaganje

Pri aktivnostima kao što je održavanje, pri kojima se predviđa povećanje izloženosti i za koje su već iscrpljene sve druge preventivne mjere, poslodavci moraju odlučiti o poduzimanju mjera potrebnih za smanjenje izloženosti radnika na najkraće moguće vrijeme i osiguranju njihove zaštite tijekom obavljanja tih aktivnosti. Radnici moraju nositi zaštitnu odjeću i osobnu opremu za zaštitu dišnih putova i izloženost mora biti strogo ograničena na najkraće moguće vrijeme. Usto, područja na kojima se obavljaju takve djelatnosti moraju biti jasno obilježena i utvrđena.

Pristup u opasno područje

Poslodavci moraju ograničiti pristup u područje na samo one radnike koji moraju u ta područja ulaziti radi obavljanja posla ili naloga.

Mjere higijene i osobne zaštite

Poslodavac je pri svim poslovima kod kojih postoji opasnost od kontaminacije obvezan poduzeti sljedeće mjere higijene i osobne zaštite:

Radnici ne smiju snositi troškove tih mjera.

Obavješćivanje, osposobljavanje i savjetovanje radnika

Poslodavci moraju poduzeti odgovarajuće mjere kojima se osigurava da radnici i/ili njihovi povjerenici prime dostatno i odgovarajuće osposobljavanje o:

Poslodavci moraju osigurati da su spremnici, ambalaža ili uređaji koji sadrže karcinogene ili mutagene tvari jasno i čitljivo označeni i da su na njima jasno vidljivi znakovi upozorenja.

Moraju se poduzeti odgovarajuće mjere kako bi se osiguralo da radnici mogu provjeriti primjenu ove direktive. Moraju što prije biti obaviješteni o neuobičajenim izloženostima.

Poslodavac mora imati ažurirani popis radnika koji obavljaju poslove za koje postoji opasnost za zdravlje i sigurnost radnika u smislu izloženosti karcinogenim i mutagenim tvarima.

Radnici i/ili njihovi povjerenici za zaštitu na radu u moraju se savjetovati i sudjelovati u vezi s pitanjima izloženosti karcinogenim i mutagenim tvarima.

RAZNE MJERE

Nadzor zdravlja

Države članice moraju utvrditi mjere zdravstvenog nadzora radnika, tako da se svaki radnik prema potrebi može podvrći odgovarajućem zdravstvenom pregledu prije i redovito nakon izlaganja. Ove mjere omogućuju provedbu osobnih i higijenskih mjera zaštite na radu. U slučajevima provođenja zdravstvenog nadzora radnika vodi se individualna zdravstvena evidencija.

U skladu s izmjenom Direktive 2004/37/EZ Direktivom (EU) 2017/2398, trebalo bi biti moguće nastaviti zdravstveni nadzor i nakon prestanka izloženosti na temelju upute liječnika ili tijela odgovornog za zdravstveni nadzor radnika, dok god se smatra da postoji rizik za zdravlje predmetnog radnika.

Praktične preporuke o nadzoru zdravlja radnika nalaze se u Prilogu II.

Nadležno tijelo obavješćuje se o svim slučajevima zloćudnog tumora koji je posljedica izloženosti na mjestu rada. Države članice moraju uzeti te podatke u obzir u svojim izvješćima koje podnose Europskoj komisiji u skladu s Direktivom 89/391/EEZ.

Ocjena

Direktiva (EU) 2017/2398 zahtijeva od Komisije da u sklopu sljedeće ocjene provedbe Direktive 2004/37/EC, procijeni i potrebu za izmjenom granične vrijednosti za respirabilnu prašinu silicijeva dioksida.

Usto, Komisija najkasnije do prvog tromjesečja 2019. na temelju najnovijih saznanja u znanosti mora procijeniti mogućnost izmjene područja primjene ove direktive kako bi ono obuhvaćalo i reprotoksične tvari*.

Evidencija

Ažurirani popis izloženih radnika koje poslodavac mora voditi i pojedinačna zdravstvena evidencija moraju se čuvati najmanje 40 godina nakon prestanka izlaganja.

Granične vrijednosti

U skladu s izmjenom direktive iz 2017., Prilog III. sadržava granične vrijednosti za sljedeće tvari:

Direktivom (EU) 2017/2398 revidiraju se vinilklorid monomer i prašine tvrdog drva s obzirom na novije znanstvene podatke. Za 11 novih karcinogenih tvari uvedene su granične vrijednosti za izloženost na mjestu rada.

OTKADA SE OVA DIREKTIVA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 20. svibnja 2004. Direktivom 2004/37/EZ kodificiraju se i zamjenjuju Direktiva 90/394/EEZ i njezine naknadne izmjene te direktive 97/42/EZ i 1999/38/EZ. Rok stupanja na snagu ovih direktiva (najkasnije 29. travnja 2003.) nastavio se primjenjivati.

Države članice EU-a morale su uključiti mjere uvedene Direktivom (EU) 2017/2398 u nacionalno zakonodavstvo do 17. siječnja 2020.

POZADINA

Za više informacija vidjeti:

KLJUČNI POJMOVI

Karcinogene tvari: tvari koje mogu uzrokovati zloćudni tumor u organizmu.
Mutagene tvari: tvari koje uzrokuju promjenu genetskog materijala organizma.
Reprotoksične tvari: tvari koje ometaju reprodukciju.

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva 2004/37/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenim ili mutagenim tvarima na radu (šesta pojedinačna direktiva u smislu članka 16. stavka 1. Direktive Vijeća 89/391/EEZ) (kodificirana verzija) (SL L 158, 30.4.2004., str. 50.–76.)

Sukcesivne izmjene Direktive 2004/37/EZ uključene su u originalni tekst. Ovaj pročišćeni tekst ima samo dokumentarnu vrijednost.

VEZANI DOKUMENTI

Direktiva (EU) 2017/2398 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2017. o izmjeni Direktive 2004/37/EZ o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenim ili mutagenim tvarima na radu (SL L 345, 27.12.2017., str. 87.–95.)

Direktiva 2009/148/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 30. studenoga 2009. o zaštiti radnika od rizika povezanih s izlaganjem azbestu na radu (kodificirana verzija) (SL L 330, 16.12.2009., str. 28.–36.)

Uredba (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa, o izmjeni i stavljanju izvan snage Direktive 67/548/EEZ i Direktive 1999/45/EZ i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 (SL L 353, 31.12.2008., str. 1.–1355.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Direktiva Vijeća 89/391/EEZ od 12. lipnja 1989. o uvođenju mjera za poticanje poboljšanja sigurnosti i zdravlja radnika na radu (SL L 183, 29.6.1989., str. 1.–8.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Posljednje ažuriranje 20.04.2018