Ribarski brodovi – zdravlje i sigurnost radnika na brodovima

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Direktiva 93/103/EZ – minimalni sigurnosni i zdravstveni zahtjevi pri radu na ribarskim brodovima

KOJI JE CILJ OVE DIREKTIVE?

Definira mjere i odgovornosti namijenjene poboljšanju zdravlja i sigurnosti na ribarskim brodovima.

KLJUČNE TOČKE

Vlasnici ribarskih brodova moraju osigurati da njihova uporaba ne ugrožava sigurnost i zdravlje radnika, s obzirom na predvidive vremenske uvjete. U smislu Direktive 89/391/EEZ, također moraju uzeti u obzir sve opasnosti s kojima se suočavaju ostali radnici kada njihovi suradnici napuste svoja radna mjesta kako bi reagirali u opasnim situacijama.

Novi ribarski brodovi i izmjene postojećih brodova morali su ispuniti minimalne sigurnosne i zdravstvene standarde do 23. studenoga 1995., dok su postojeći brodovi imali dodatnih sedam godina za ispunjavanje.

Svi događaji na moru koji utječu na sigurnost i zdravlje radnika na plovilu moraju se prijaviti odgovarajućim nadležnim tijelima i upisati u brodski dnevnik.

Zemlje EU-a moraju osigurati redovite preglede plovila koje obavljaju za to posebno ovlaštena tijela, a kako bi se osigurala usklađenost s Direktivom.

Obveze vlasnika

Vlasnici moraju osigurati su da brodovi te njihov pribor i oprema čisti i dobro održavani i moraju slijediti detaljne zahtjeve navedene u prilozima Direktive u sljedećim područjima:

Odgovarajuće količine primjerene opreme za hitne slučajeve i preživljavanje moraju se čuvati na plovilu.

Osposobljavanje i savjetovanje

Radnici moraju biti obaviješteni o svim mjerama zdravlja i sigurnosti i moraju biti odgovarajuće osposobljeni, posebice u sprečavanju nezgoda i uporabi opreme za spašavanje i preživljavanje. Svaka osoba koja će vjerojatno upravljati plovilom mora biti dodatno osposobljena za sprečavanje profesionalnih bolesti i nesreća, stabilnost i održavanje plovila u svim predvidivim uvjetima i radio navigaciju i komunikaciju.

Radnike ili njihove predstavnike potrebno je savjetovati o mjerama sigurnosti i zdravlja u skladu s Direktivom 89/391/EEZ. Predstavnicima je potrebno osigurati sredstva za provođenje tih aktivnosti, uključujući slobodno vrijeme bez gubitka plaće i ne smije ih se kazniti zbog njih. Također moraju imati mogućnost izražavanja primjedbi tijekom inspekcijskih pregleda, sukladno uvjetima sudjelovanja radnika definiranih u Direktivi 89/391/EEZ.

Provedba

Zemlje EU-a moraju slati izvješće Europskoj komisiji svakih pet godina o praktičnoj provedbi direktive, uključujući stavove poslodavaca i radnika.

Izvješće Komisije iz 2009. godine ocjenjuje praktičnu provedbu ove direktive, kao i direktive o minimalnim sigurnosnim i zdravstvenim zahtjevima za poboljšanje medicinske skrbi na brodovima iz 1992.

OTKAD SE DIREKTIVA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 2. siječnja 1994. Zemlje EU-a trebale su je uključiti u svoje nacionalno pravo do 23. studenoga 1995.

POZADINA

Za više informacija pogledajte:

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva Vijeća 93/103/EZ od 23. studenoga 1993. o minimalnim sigurnosnim i zdravstvenim zahtjevima pri radu na ribarskim brodovima (trinaesta pojedinačna direktiva u smislu članka 16. stavka 1. Direktive 89/391/EEZ) (SL L 307, 13.12.1993., str. 1.–17.)

Sukcesivne izmjene i dopune Direktive 93/103/EZ uključene su u izvorni dokument. Ovaj pročišćeni tekst ima samo dokumentarnu vrijednost.

VEZANI DOKUMENTI

Direktiva Vijeća 89/391/EEZ od f 12. lipnja 1989. o uvođenju mjera za poticanje poboljšanja sigurnosti i zdravlja radnika na radu (SL L 183, 29.6.1989., str. 1.–8.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Direktiva Vijeća 92/29/EEZ od 31. ožujka 1992. o minimalnim sigurnosnim i zdravstvenim zahtjevima za poboljšanje medicinske skrbi na brodovima (SL L 113, 30.4.1992., str. 19.–36.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija o praktičnoj provedbi Direktiva o zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu 93/103/EEZ (ribarski brodovi) i 92/29/EEZ (medicinska skrb na brodovima) (COM(2009) 599 final od 29.10.2009.)

Posljednje ažuriranje 18.08.2016