Zdravlje i sigurnost radnika u industrijama vađenja minerala

SAŽETAK DOKUMENTA:

Direktiva Vijeća 92/104/EEZ – sigurnost i zaštita zdravlja radnika u industrijama vađenja minerala iz površinskih i podzemnih kopova

SAŽETAK

ČEMU SLUŽI OVA DIREKTIVA?

Utvrđuje minimalne zahtjeve za sigurnost i zaštitu zdravlja radnika u industrijama vađenja minerala.

KLJUČNE TOČKE

Direktiva obuhvaća industrije vađenja minerala iz površinskih ili podzemnih kopova, uključujući traženje minerala i pripremu izvađenih tvari za prodaju. Ne obuhvaća naknadnu obradu izvađenih tvari.

U svrhu očuvanja sigurnosti i zdravlja radnika, poslodavac osigurava da:

su radna mjesta tako osmišljena i organizirana da radnici mogu obavljati posao bez ugrožavanja svoje sigurnosti i zdravlja ili ono drugih radnika;

uvijek postoji nadzor odgovorne osobe;

je rad koji uključuje posebne opasnosti povjeren isključivo stručnom osoblju te da se izvršava u skladu s uputama;

su sigurnosne upute razumljive svim radnicima na koje se odnose;

su osigurana odgovarajuća sredstva prve pomoći; i

se redovno provode vježbe sigurnosti na radu.

Poslodavac odgovoran za provedbu svih sigurnosnih mjera i mjera za zaštitu zdravlja mora sastaviti dokument o sigurnosti i zaštiti zdravlja u kojemu je vidljivo da su opasnosti kojima su radnici izloženi ocijenjene i da je radno mjesto sigurno. Kada su prisutni radnici iz drugih poduzeća, dokument također mora navoditi ciljeve postupaka koordinacije i provedbe.

Poslodavac će također:

prijaviti teške nesreće na radu i situacije ozbiljne opasnosti nadležnim tijelima bez odgode;

poduzeti mjere za sprečavanje, otkrivanje i suzbijanje požara i nastanka eksplozivnog ili zraka koji ugrožava zdravlje;

osigurati sredstva za mogućnost bijega i spašavanja u slučaju opasnosti;

osigurati sustav upozorenja i druge sustave komunikacije s ciljem omogućavanja pomoći, bijega i operacija spašavanja;

obavijestiti radnike o mjerama koje se poduzimaju vezano uz sigurnost i zdravlje na radnom mjestu;

osigurati da se radnici podvrgavaju redovitim zdravstvenim pregledima vezano uz njihovu djelatnost;

osigurati savjetovanje i sudjelovanje radnika u pitanjima sigurnosti i zdravlja.

Detaljni zahtjevi navedeni su u prilozima Direktivi.

OTKAD SE DIREKTIVA PRIMJENJUJE?

Stupila je na snagu 7. prosinca 1992.

POZADINA

Zdravlje i sigurnost na radnom mjestu: Područja djelovanja na internetskoj stranici Europske komisije.

DOKUMENT

Direktiva Vijeća 92/104/EEZ od 3. prosinca 1992. o minimalnim zahtjevima za poboljšanje sigurnosti i zaštite zdravlja radnika u industrijama vađenja minerala iz površinskih i podzemnih kopova (dvanaesta pojedinačna direktiva u smislu članka 16. stavka 1. Direktive 89/391/EEZ)

REFERENCE

Dokument

Dan stupanja na snagu

Rok za transponiranje u državama članicama

Službeni list

Direktiva 92/104/EEZ

7.12.1992.

7.12.1994.

SL L 404, 31.12.1992., str. 10.–25.

Zakon(i) o izmjenama i dopunama

Dan stupanja na snagu

Rok za transponiranje u državama članicama

Službeni list

Direktiva 2007/30/EZ

28.6.2007.

31.12.2012.

SL L 165, 27.6.2007., str. 21.–24.

Posljednje ažuriranje 15.10.2015