Zdravlje i sigurnost radnika u industrijama vađenja minerala

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Direktiva 92/91/EEZ – minimalni zahtjevi za poboljšanje sigurnosti i zaštite zdravlja radnika u industrijama vađenja minerala bušenjem

ČEMU SLUŽI OVA DIREKTIVA?

Cilj joj je utvrditi minimalne zahtjeve za zaštitu zdravlja i sigurnost ljudi koji na kopnu i moru rade u industrijama vađenja minerala bušenjem*.

KLJUČNE TOČKE

Sva radna mjesta koja se koriste za istraživanje i vađenje minerala bušenjem moraju ispunjavati minimalne zdravstvene i sigurnosne zahtjeve navedene u Direktivi i njezinu Prilogu, uzimajući u obzir obilježja radnog mjesta, djelatnost, okolnosti ili posebni rizik.

Opće obveze poslodavca

Od poslodavaca se zahtijeva da:

Dokument o zaštiti zdravlja i sigurnosti

Prije početka radova na vađenju minerala, poslodavac mora osigurati da je dokument o sigurnosti i zaštiti zdravlja pripremljen i ažuriran (u skladu s člancima 6., 9. i 10. Direktive 89/391/EEZ o općim pravilima o zdravlju i sigurnosti na radu). U tom dokumentu mora posebice biti vidljivo sljedeće:

Kada su na istom radnom mjestu prisutni radnici iz više od jednog poduzeća, poslodavac koji je u skladu s nacionalnim zakonima i/ili praksom odgovoran za to radno mjesto mora uskladiti zdravstvene i sigurnosne mjere koje se primjenjuju na te radnike i utvrditi ih u dokumentu.

Ta koordinacija ne utječe na odgovornost pojedinih poslodavaca.

Izvješćivanje o nesrećama i opasnim incidentima

Poslodavac mora bez odlaganja obavijestiti nadležna tijela o svakoj ozbiljnoj i smrtonosnoj nesreći na radu te o opasnim incidentima.

Preventivne mjere i mjere komunikacije

Kako bi se radnici zaštitili od opasnosti (uključujući od požara, eksplozija i zraka koji ugrožava zdravlje), poslodavci moraju:

Izmjene radnih mjesta

Kad se radna mjesta izmijene, prošire i/ili preinače nakon datuma stupanja na snagu ove Direktive, poslodavci moraju osigurati da ispunjavaju minimalne zahtjeve utvrđene u Prilogu Direktivi.

Zdravstveni pregled radnika

Svaki radnik mora biti podvrgnut zdravstvenom pregledu prije nego što mu se dodijele dužnosti koje se odnose na djelatnosti navedene u Direktivi, a nakon toga u redovitim vremenskim razmacima.

Savjetovanje i sudjelovanje radnika

Poslodavci moraju osigurati da se od radnika zatraži savjetovanje i sudjelovanje u pogledu pitanja koja su obuhvaćena ovom Direktivom.

OTKADA SE DIREKTIVA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 11. studenoga 1992. i trebala je stupiti na snagu u zemljama EU-a do 3. studenoga 1994.

POZADINA

Za više informacija vidjeti:

KLJUČNI POJMOVI

Industrije vađenja minerala bušenjem: industrije u kojima se obavlja:

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva Vijeća 92/91/EEZ od 3. studenoga 1992. o minimalnim zahtjevima za poboljšanje zaštite sigurnosti i zdravlja radnika u industriji vađenjem minerala bušenjem (jedanaesta pojedinačna direktiva u smislu članka 16. stavka 1. Direktive 89/391/EEZ) (SL L 348, 28.11.1992., str. 9–24.)

Sukcesivne izmjene Direktive 92/91/EEZ uključene su u izvorni dokument. Ovaj pročišćeni tekst namijenjen je isključivo dokumentiranju.

VEZANI DOKUMENT

Direktiva Vijeća 89/391/EEZ od 12. lipnja 1989. o uvođenju mjera za poticanje poboljšanja sigurnosti i zdravlja radnika na radu (SL L 183, 29.6.1989., str. 1.–8.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Posljednje ažuriranje 15.01.2019