Privremena ili pokretna radilišta

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Direktiva 92/57/EEZ – minimalni sigurnosni i zdravstveni uvjeti na privremenim ili pokretnim gradilištima

ČEMU SLUŽI OVA DIREKTIVA?

KLJUČNE TOČKE

Područje primjene

Direktiva se primjenjuje na privremena ili pokretna gradilišta* u svim sektorima djelatnosti, javnim ili privatnim, uključujući industrijske, poljoprivredne, trgovinske, administrativne, uslužne, obrazovne, kulturne i zabavne sektore.

Ne primjenjuje se na bušenje i vađenje u industrijama vađenja minerala.

Plan sigurnosti i zaštite zdravlja

Naručitelj* ili nadzornik projekta* moraju:

Priprema projekta

Naručitelj ili nadzornik projekta moraju primijeniti opća načela prevencije iz Direktive 89/391/EEZ i plan sigurnosti za vrijeme:

Koordinatori moraju:

Izvođenje projekta

Tijekom izvođenja projekta koordinatori moraju:

Odgovornosti naručitelja, nadzornika projekta i poslodavaca

Čak i kada je imenovan koordinator, naručitelj ili nadzornik projekta još uvijek imaju odgovornosti u pogledu sigurnosti i zaštite zdravlja:

Obavješćivanje, savjetovanje i sudjelovanje radnika

U skladu s Direktivom 89/391/EEZ, radnike i/ili njihove predstavnike mora se:

Direktiva o izmjeni

Direktivom 2007/30/EZ pojednostavljeni su zahtjevi za izvješćivanje Europske komisije o provedbi Direktive 89/391/EEZ i njezinih različitih pojedinačnih direktiva. Države članice EU-a sada svakih pet godina moraju pripremiti jedinstveno izvješće o provedbi svih tih direktiva.

Izvješće o provedbi Direktive objavljeno je 2017.

OTKADA SE DIREKTIVA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 17. srpnja 1992. i trebala je stupiti na snagu u državama članicama EU-a do 31. prosinca 1993.

POZADINA

Za više informacija vidjeti:

KLJUČNI POJMOVI

Privremena ili pokretna gradilišta: sva gradilišta na kojima se izvode gradnja ili građevinski radovi (nepotpuni popis naveden je u Prilogu I. Direktivi).
Naručitelj: fizička ili pravna osoba za koju se projekt izvodi.
Nadzornik projekta: fizička ili pravna osoba koja je odgovorna za projektiranje i/ili izvođenje i/ili nadzor izvođenja projekta, a koja djeluje u ime naručitelja.
Samozaposlena osoba: osoba koja nije zaposlenik ili poslodavac, čija profesionalna djelatnost pridonosi dovršenju projekta.

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva Vijeća 92/57/EEZ od 24. lipnja 1992. o primjeni minimalnih sigurnosnih i zdravstvenih uvjeta na privremenim ili pokretnim gradilištima (osma pojedinačna direktiva u smislu članka 16. stavka 1. Direktive 89/391/EEZ) (SL L 245, 26.8.1992., str. 6.–22.)

Sukcesivne izmjene Direktive 92/57/EEZ uključene su u originalni tekst. Ovaj pročišćeni tekst ima samo dokumentarnu vrijednost.

VEZANI DOKUMENT

Direktiva Vijeća 89/391/EEZ od 12. lipnja 1989. o uvođenju mjera za poticanje poboljšanja sigurnosti i zdravlja radnika na radu (SL L 183, 29.6.1989., str. 1.–8.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Posljednje ažuriranje 26.11.2018