Sigurnost na radu — ručno prenošenje tereta

Cilj je Direktive osigurati zaštitu radnika u Europskoj uniji (EU) od rizika povezanih s ručnim prenošenjem tereta*.

DOKUMENT

Direktiva Vijeća 90/269/EEZ od 29. svibnja 1990. o minimumu zdravstvenih i sigurnosnih uvjeta pri ručnom prenošenju tereta u slučajevima kad postoji opasnost osobito od ozljeda leđa radnika (Četvrta pojedinačna direktiva u smislu članka 16. stavka 1. Direktive 89/391/EEZ)

SAŽETAK

Cilj je Direktive osigurati zaštitu radnika u Europskoj uniji (EU) od rizika povezanih s ručnim prenošenjem tereta*.

ČEMU SLUŽI OVA DIREKTIVA?

Utvrđuje zdravstvene i sigurnosne zahtjeve u odnosu na ručno prenošenje tereta posebno u slučajevima rizika od ozljede leđa.

KLJUČNE TOČKE

Poslodavci bi trebali učiniti sve kako bi se izbjegla potreba da njihovi radnici ručno prenose teret.

U slučajevima kada je nemoguće izbjeći ručno prenošenje, poslodavac će promijeniti organizaciju posla ili radnicima omogućiti sredstva kako bi se smanjila opasnost na sljedeći način:

Opasnost od ozljede leđa može postojati ako je teret:

Fizički napor može predstavljati opasnost od ozljede ako je:

Radnaokolina može povećati opasnost ako:

Obavljanjeposla može predstavljati opasnost ako uključuje:

Radnik je izložen opasnosti ako:

KLJUČNI POJAM

* Ručno prenošenje tereta: u smislu ove Direktive, taj pojam znači svaki prijenos ili pridržavanje tereta, uključujući podizanje, spuštanje, guranje, povlačenje, nošenje ili pomicanje koji predstavlja opasnost osobito od ozljede leđa.

OTKAD SE DIREKTIVA PRIMJENJUJE?

Direktiva je stupila na snagu 12. lipnja 1990.

REFERENCE

Dokument

Dan stupanja na snagu

Rok za transponiranje u državama članicama

Službeni list

Direktiva 90/269/EEZ

12.6.1990.

31.12.1992.

SL L 156, 21.6.1990., str. 9.-13.

Zakon (i) o izmjenama i dopunama

Dan stupanja na snagu

Rok za transponiranje u državama članicama

Službeni list

Direktiva 2007/30/EZ

28.6.2007.

31.12.2012.

SL L 165, 27.6.2007., str. 21.-24.

Posljednje ažuriranje 24.09.2015