Agencija EU-a za sigurnost i zdravlje na radu

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Uredba (EZ) br. 2062/94 – Agencija EU-a za sigurnost i zdravlje na radu

KOJI JE CILJ OVE UREDBE?

Njome se uspostavlja Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu kako bi se tijelima EU-a, zemljama EU-a i zainteresiranim stranama u području omogućile tehničke, znanstvene i gospodarske informacije.

KLJUČNE TOČKE

Uloga

Uloga Agencije uključuje:

Struktura

Strategija

Agencija objavljuje godišnje programske dokumente koji se temelje na šestogodišnjoj zajedničkoj strategiji. Strategija 2014.–2020. ima šest prioritetnih područja s naglaskom na umrežavanje, a usklađena je sa Strateškim okvirom EU-a o sigurnosti i zdravlju na radu 2014.–2020.

OTKAD SE UREDBA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 9. rujna 1994.

POZADINA

Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu

GLAVNI DOKUMENT

Uredba Vijeća (EZ) br. 2062/94 od 18. srpnja 1994. o osnivanju Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu (SL L 216, 20.8.1994., str. 1.–7.)

Sukcesivne izmjene, dopune i ispravci Uredbe (EZ) 2062/94 uključeni su u osnovni tekst. Ovaj pročišćeni tekst ima samo dokumentarnu vrijednost.

VEZANI DOKUMENTI

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija o strateškom okviru EU-a o zdravlju i sigurnosti na radu 2014.–2020. (COM(2014) 332 završna verzija od 6.6.2014.)

Posljednje ažuriranje 05.12.2016