Mobilnost za studente, osobe koje prolaze osposobljavanje, mlade volontere, nastavnike i osposobljavatelje

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Preporuka 2001/613/EZ o mobilnosti unutar EU-a za studente, osobe koje prolaze osposobljavanje, volontere, nastavnike i osposobljavatelje

ČEMU SLUŽI OVA PREPORUKA?

Nastavljajući se na Europsko vijeće u Lisabonu 2000., cilj je ove preporuke podržati slobodno kretanje u polju obrazovanja i osposobljavanja. Zemlje Europske unije (EU) poziva da poduzmu potrebne korake kako bi potaknule mobilnost studenata, učitelja i osposobljavatelja unutar EU-a.

KLJUČNE TOČKE

Preporukom se zemlje EU-a poziva da uklone pravne, administrativne, jezične i kulturne prepreke za ljude koji:

u drugoj zemlji EU-a.

Iznesena pitanja, ciljevi i prijedlozi uključuju:

Mjere koje posebice utječu na studente ili osobe na osposobljavanju

Mjere koje utječu na mlade volontere

Mjere koje se odnose na učitelje i osposobljavatelje

Zemlje EU-a dužne su svake dvije godine sastaviti izvješće o djelovanju koje je odgovor na ove preporuke.

POZADINA

Naznačene preporuke izvorno su se primjenjivale na programe EU-a kao što su Sokrat (obrazovanje), Leonardo da Vinci (strukovno osposobljavanje) i Youth, koji su svi danas dijelom programa Erasmus+, te na komplementarne mjere koje sada spadaju pod ET 2020. koji obuhvaća suradnju u obrazovanju, osposobljavanju i cjeloživotnom učenju.

GLAVNI DOKUMENT

Preporuka 2001/613/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 10. srpnja 2001. o mobilnosti unutar Zajednice za studente, osobe koje prolaze osposobljavanje, volontere, nastavnike i osposobljavatelje (SL L 215, 9.8.2001., str. 30.–37.)

VEZANI DOKUMENTI

Preporuka Vijeća od 28. lipnja 2011. – „Mladi u pokretu” – promicanje mobilnosti mladih ljudi u svrhu učenja (SL C 199, 7.7.2011., str. 1. –5.)

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija: Mladi u pokretu – Inicijativa za oslobađanje potencijala mladih ljudi kako bi se u Europskoj uniji postigao pametan, održiv i uključiv rast (COM(2010) 477 final, 15.9.2010.)

Preporuka Europskog parlamenta i Vijeća od 18. lipnja 2009. o uspostavi Europskog sustava bodova u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju (ECVET) (SL C 155, 8.7.2009., str. 11. –18.)

Zaključci Vijeća i predstavnika vlada država članica, koji su se sastali u okviru Vijeća, od 15. studenoga 2007., o poboljšanju kvalitete obrazovanja učitelja (SL C 300, 12.12.2007., str. 6. –9.)

Odluka br. 2241/2004/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 15. prosinca 2004. o jedinstvenom okviru Zajednice za transparentnost kvalifikacija i kompetencija (Europass) (SL L 390, 31.12.2004., str. 6. –20.)

Posljednje ažuriranje 19.12.2016