Europski centar za razvoj strukovnog osposobljavanja (Cedefop)

SAŽETAK DOKUMENTA:

Uredba Vijeća (EEZ) br. 337/75 – Europski centar za razvoj strukovnog osposobljavanja (Cedefop)

SAŽETAK

U Europskoj uniji (EU) oko 75 milijuna ljudi ima nisku razinu ili nema kvalifikacija, zbog čega je tri puta vjerojatnije da će biti nezaposleni u odnosu na one s visokim kvalifikacijama.

Kako bi im pomogao pri razvoju vještina i pronalasku posla, EU je kreirao specifičnu agenciju za potporu strukovnom obrazovanju i politikama osposobljavanja EU-a i za pomoć zemljama EU-a u njihovoj provedbi.

KOJI JE CILJ CEDEFOPA?

Svrha Cedefopa, Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja, jest potpora Europskoj komisiji (EZ) u promicanju strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (SOO) i u razvoju i provedbi zajedničke politike SOO-a putem njegovih znanstvenih i tehničkih aktivnosti.

Cedefop blisko surađuje s EK-om, zemljama EU-a, poslodavcima i sindikatima kao i istraživačima i praktičarima SOO-a. Pruža im ažurne informacije o zbivanjima u području SOO-a te nudi mogućnosti raspravljati o politici.

KLJUČNE TOČKE

Njegove glavne zadaće jesu

Rad

Četiri glave odrednice jesu:

Mreže

Cedefop radi s dvjema glavnim mrežama:

POZADINA

Cedefop je jedna od decentraliziranih agencija EU-a. Osnovana je 1975., a 1995. premještena je iz Berlina u Thessaloniki.

Godine 2015. proslavila je 40 godina doprinosa SOO-u u Europi i 20 godina sjedišta u Grčkoj.

Za više informacija pogledajte:

DOKUMENT

Uredba Vijeća (EEZ) br. 337/75 od 10. veljače 1975. o osnivanju Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja

REFERENCE

Dokument

Dan stupanja na snagu

Rok za transponiranje u državama članicama

Službeni list

Uredba (EEZ) br. 337/75

16.2.1975.

-

SL L 39, 13.2.1975., str. 1.-4.

Zakon (i) o izmjenama i dopunama

Dan stupanja na snagu

Rok za transponiranje u državama članicama

Službeni list

Uredba (EEZ) br. 1946/93

26.7.1993.

-

SL L 181, 23.7.1993., str. 11.-12.

Uredba (EZ) br. 1131/94

1.9.1994.

-

SL L 127, 19.5.1994., str. 1.

Uredba (EZ) br. 251/95

1.3.1995.

-

SL L 30, 9.2.1995., str. 1.-2.

Uredba (EZ) br. 354/95

1.1.1995.

-

SL L 41, 23.2.1995., str. 1.

Uredba (EZ) br. 1655/2003

1.10.2013.

-

SL L 245, 29.9.2003., str. 41.-43.

Uredba (EZ) br. 2051/2004

21.12.2004.

-

SL L 355, 1.12.2004., str. 1.-3.

VEZANI DOKUMENTI

Izvješće Komisije Vijeću, Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija o vanjskom ocjenjivanju Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja (COM(2008) 356 završna verzija od 13. lipnja 2008.)

Posljednje ažuriranje 30.09.2015