Direktiva o audiovizualnim medijskim uslugama

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Direktiva 2010/13/EU o audiovizualnim medijskim uslugama (Direktiva o audiovizualnim medijskim uslugama)

ČEMU SLUŽI OVA DIREKTIVA?

Nastoji stvoriti i osigurati pravilno funkcioniranje jedinstvenog tržišta Europske unije za audiovizualne medijske usluge*, istovremeno doprinoseći promicanju kulturne raznolikosti i pružanju odgovarajuće razine zaštite potrošača i djece.

KLJUČNE TOČKE

Direktiva EU-a o audiovizualnim medijskim uslugama upravlja usklađivanjem nacionalnog zakonodavstva o svim audiovizualnim medijima, tradicionalnim televizijskim emisijama, ali i uslugama audiovizualnih medija na zahtjev* u cijelom EU-u.

Direktiva (EU) 2018/1808 izmjenjuje i ažurira Direktivu o audiovizualnim medijskim uslugama, u okviru strategije jedinstvenog digitalnog tržišta, kako bi se:

Zemlje EU-a moraju osigurati slobodu prijema i ne smiju ograničiti audiovizualne medijske prijenose iz drugih zemalja EU-a. U određenim okolnostima i slijedeći posebne postupke zemlje mogu primijeniti stroža pravila od pravila iz ove direktive. Nacionalna tijela moraju poticati zajedničku regulaciju i samoregulaciju nacionalnim pravilima ponašanja.

Oglašavanje

Audiovizualno oglašavanje mora biti lako prepoznatljivo kao takvo, te ne smije:

Zabranjeni oblici audiovizualne komercijalne komunikacije uključuju:

Dodatni zahtjevi pokrivaju pokroviteljstvo i plasman proizvoda, a televizijske kuće imaju veću fleksibilnost tijekom vremena oglašavanja, s novim ograničenjem od 20 % u razdoblju između 6.00 i 18.00 i razdoblju između 18.00 i 24.00.

Zaštita djece

Zemlje EU-a moraju poduzeti mjere kako bi osigurale da programi koji bi mogli „narušiti fizički, mentalni ili moralni razvoj maloljetnika” budu dostupni samo na način koji osigurava da ih maloljetnici obično ne čuju ni ne vide, odabirom odgovarajućeg vremena za emitiranje, alata za provjeru starosti ili drugih tehničkih mjera razmjernih potencijalnoj šteti. Najštetniji sadržaj, poput neopravdanog nasilja i pornografije, podvrgnut je najstrožim mjerama.

Maloljetnici također imaju koristi od veće razine zaštite na mreži: platforme za dijeljenje videozapisa moraju uspostaviti mjere za zaštitu maloljetnika od štetnog sadržaja.

Plasiranje proizvoda također je zabranjeno u dječjim programima. Zemlje EU-a trebale bi poticati uporabu samoregulacije i zajedničke regulacije pravilima ponašanja koji se odnose na neprimjereno oglašavanje u dječjim programima, za hranu i pića s visokim udjelom masti, soli i šećera.

Govor mržnje

Audiovizualne medijske usluge ne smiju sadržavati poticanje na nasilje ili mržnju usmjerenu protiv grupa ili člana grupe koje se temelji na diskriminaciji na osnovi spola, rase, boje, etničkog ili socijalnog podrijetla, genetskih obilježja, jezika, religije ili uvjerenja, političkog ili bilo kojeg drugog mišljenja, pripadnosti nacionalnoj manjini, imovine, rođenja, invalidnosti, dobi, seksualne orijentacije ili državljanstva, u skladu s člankom 21. Povelje o temeljnim pravima EU-a.

Javno izazivanje na počinjenje terorističkoga kaznenog djela također je zabranjeno.

Dostupnost

Pružatelji usluga moraju neprekidno i progresivno učiniti dostupnijim osobama s invaliditetom te ih se potiče da razvijaju akcijske planove o dostupnosti kako bi se to postiglo.

Zemlje EU-a moraju odrediti internetsku točku za kontakt koja će pružati informacije i primati pritužbe u vezi s pitanjima dostupnosti. Javne informacije u hitnim slučajevima koje se pružaju putem audiovizualnih medijskih usluga, na primjer tijekom prirodnih katastrofa, moraju biti dostupne osobama s invaliditetom.

Razmjena videozapisa

Pružatelji usluge platforme za dijeljenje videozapisa* moraju poduzeti odgovarajuće mjere zaštite maloljetnika od sadržaja koji bi mogao utjecati na njihov fizički, mentalni ili moralni razvoj i opću javnost, od poticanja na nasilje ili mržnju ili javnog izazivanja da počine terorističko kazneno djelo.

Takve mjere, među ostalim, uključuju:

Pružatelji usluga platforme za dijeljenje videozapisa imaju iste obveze kao pružatelji audiovizualnih usluga u pogledu oglašavanja i drugih ograničenja sadržaja, uzimajući u obzir ograničenu kontrolu koju mogu vršiti nad oglašavanjem na svojim platformama koje ne stavljaju na tržište, ne prodaju niti uređuju.

Promicanje europskih i neovisnih djela

Pružatelji audiovizualnih medijskih usluga na zahtjev moraju imati najmanje 30 % udjela europskih djela u svojim katalozima i osigurati isticanje takvih djela.

OTKAD SE OVA DIREKTIVA PRIMJENJUJE?

Direktiva o audiovizualnim medijskim uslugama primjenjuje se od 5. svibnja 2010. Izmjene uvedene Direktivom (EU) 2018/1808 primjenjuju se od 18. prosinca 2018. i trebale su stupiti na snagu u zemljama EU-a do 19. rujna 2020.

POZADINA

Za više informacija vidjeti:

KLJUČNI POJMOVI

Audiovizualna medijska usluga: usluga koja osigurava programe u uredničkoj odgovornosti pružatelja medijske usluge kako bi izvještavala, zabavljala ili obrazovala javnost putem elektroničkih komunikacijskih mreža, kao emisija ili na zahtjev.
Audiovizualna medijska usluga na zahtjev: audiovizualna medijska usluga koju pruža pružatelj medijske usluge za gledanje programa u trenutku koji bira korisnik i na njegov pojedinačni zahtjev na temelju kataloga programa koji odabire pružatelj medijske usluge.
Usluga platformi za dijeljenje videozapisa: usluga koja širokoj javnosti nudi programe, videozapise koje su generirali korisnici ili oboje, a za koje pružatelj usluge platforme za dijeljenje videozapisa nema odgovornost urednika, za informiranje, zabavu ili edukaciju putem elektroničkih komunikacijskih mreža i čiju organizaciju određuje pružatelj usluge platforme za video dijeljenje, uključujući upotrebu automatskih sredstava ili algoritama, posebice prikazivanjem, označivanjem i redoslijedom.

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva 2010/13/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 10. ožujka 2010. o koordinaciji određenih odredaba utvrđenih zakonima i drugim propisima u državama članicama o pružanju audiovizualnih medijskih usluga (Direktiva o audiovizualnim medijskim uslugama) (SL L 95, 15.4.2010., str. 1.–24.)

Sukcesivne izmjene Direktive 2010/13/EU uključene su u izvorni dokument. Ovaj pročišćeni tekst namijenjen je isključivo dokumentiranju.

VEZANI DOKUMENTI

Direktiva (EU) 2017/541 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2017. o suzbijanju terorizma i zamjeni Okvirne odluke Vijeća 2002/475/PUP i o izmjeni Odluke Vijeća 2005/671/PUP (SL L 88, 31.3.2017., str. 6.–21.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija – Strategija jedinstvenog digitalnog tržišta za Europu (COM(2015) 192 final, 6.5.2015.)

Povelja Europske unije o temeljnim pravima (SL C 326, 26.10.2012., str. 391.–407.)

Direktiva 2002/21/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 7. ožujka 2002. o zajedničkom regulatornom okviru za elektroničke komunikacijske mreže i usluge (Okvirna direktiva) (SL L 108, 24.4.2002., str. 33.–50.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Posljednje ažuriranje 17.05.2019